PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỗ trợ giải toán


 1. Tính tích phân sau :$I(a)=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}ln(a^{2}-sin^{2}x)dx$ (a>1)
 2. Topic tích phân phụ thuộc tham số
 3. Hàm số $f(x) = \sin{\sqrt2 x} + \sin{x}$ có phải là hàm tuần hoàn không?
 4. Tìm giới hạn của các dãy số $x_n$ và $y_n$
 5. Tìm giới hạn $\mathop {\lim }\limits_{x\to 0} \dfrac{{\sin 2x + 2\arctan 3x + 3x^2}}{{\ln \left( {1 + 3x + {{\sin }^2}x} \right) + xe^x}}$
 6. Tìm giới hạn $\mathop {\lim }\limits_{x\to 0} \dfrac{{\tan 2x - 3\arcsin 4x}}{{\sin 5x - 6\arctan 7x}}$
 7. Cho $f(x)$ có đạo hàm tại $x=2$ và $f\left(2 \right)=0$, $f'\left(2 \right)=1$. Tìm: $\lim_{\frac{f\left(2+3x \right)+f\left(2+5x \right)}{x}}$
 8. Đề bài: Cho ánh xạ$f:{{R}^{2}}\to R;\,f(x;y)=|x+y|-1\,$. Tìm $f(A)$ và ${{f}^{-1}}(\,\text{ }\!\![\!\!\text{ }4,5]\,)$ , biết tập hợp$A=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ (x;y)}\in \text{ }{{\text{R}}^{2}}|-x-1\le y\le -x+4\}$
 9. Bài 2: Chứng minh $\forall A\in M_{n}^{R},{{A}^{t}}\,A$ là ma trận đối xứng. Xét ánh xạ $f:M_{n}^{R}\to M_{n}^{R};\,f(A)={{A}^{t}}A$ . Gọi M là tập các ma trận chéo trong $M_{n}^{R}$ . Tính $f(M)$
 10. (Số phức) Tìm những điểm $z_4 \in C$
 11. Chứng minh rằng giới hạn $\lim_{n->0}x$, tồn tại và bằng $\sqrt[3]{a}$
 12. Chứng minh sự hội tụ của dãy: $x_{n}=\frac{1}{1^{2}+1}+\frac{1}{2^{2}+1}+\frac{1 }{3^{2}+1}+...+\frac{1}{n^{2}+1}$
 13. Tính các giới hạn sau : ...
 14. Hỏi về giới hạn của hàm số và sự hội tụ của tích phân
 15. Giải phương trình ma trận
 16. Tính $\lim_{x \to\infty } \frac{(\sqrt{x^2+1}+sinx)arctanx}{x^2+3}$
 17. Tính $\lim_{x \to\infty }\frac{(1-cosx)arccos\frac{2x}{\Pi }}{1-x}$
 18. Tính định thức
 19. Chứng minh sự phụ thuộc tuyến tính của $\left \{ u-u_{1},u-u_{2},\cdots ,u-u_{n} \right \}$
 20. Chứng minh $det (A)$ chia hết cho $8^{n-1}$
 21. Chứng minh rằng $(A+B)^{100}=0$
 22. Tính tích phân đường $\int_{\gamma}e^{(n+1)x}cos(y^{x})dx+e^{(n-1)x}sin(y)dy$
 23. Tính tích phân $\displaystyle \lim_{n \to \infty} n^2\sqrt{1-\cos(1/n)+\sqrt{1-\cos(1/n)+\sqrt{1-\cos(1/n)+\ldots}}}$?
 24. Tính $\lim_{x \to 0^{+}} \sqrt{|\sin x - \tan x | } \int_{\cos x}^{1+ \sin x} e^y \, \, \mathrm{d}y$?
 25. Chứng minh chuỗi của hàm hội tụ
 26. Olympic toán sinh viên
 27. 2 Bai toan kho
 28. Bài tập xác suất thống kê: Cho hàm số: $P\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\frac{3}{4}{{\left( {\frac{1}{4}} \right)}^x},x = 0,1,2,..}\\ {0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,,x \notin N} \end{array}} \right.$ a) Ch
 29. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình:
 30. Thực hiện phép tính Ma trận sau
 31. Chứng minh rằng: $\lim{\frac{q^n}{n!}}$ Với $n$ dần tới 0, 1 và vô cùng.
 32. Các bài toán nguyên hàm trong toán cao cấp
 33. Cho A là ma trận vuông cấp 5 có r(A) = 4. Khi đó $r(\bar{A})$ bằng bao nhiêu ?
 34. Tính giới hạn \[\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim {{(\operatorname{s}\text{inx})}^{{{x}^{x}}-1}}}}\,\]
 35. Tìm $y'(0)$ biết $y=y(x)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình $xy+lny=1$ với $y<e^2$
 36. Bài tập ma trận chéo hóa được
 37. Bài tập Toán cao cấp
 38. Giúp e với mọi người ơi! Xác suất cực khó!
 39. Bài xác suất hay!
 40. Tính tích phân sau
 41. Tính giới hạn: $lim_{x\rightarrow +\propto } (\frac{sinx-3x}{cosx-3x})^{x}$
 42. Xét hội tụ của tích phân
 43. Phương trình vô tỷ
 44. Bất đẳng thức đánh giá phương trình vô tỷ
 45. Xác suất hình học
 46. Một người bị nghi mắc 1 trong 2 bệnh A hoặc B, xác suất mắc