PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bất phương trình Vô tỷ


Trang : [1] 2

 1. Giải bất phương trình : $\frac{{8 - 3x}}{{3 + \sqrt {3x + 1} }} + \sqrt {4 + x} \ge 2\left( {\sqrt {3{x^2} + 13x + 4} - 2x} \right)$
 2. Giải bất phương trình : $\frac{{{x^3} - 2x}}{{{x^2} - 1 - \sqrt {{x^2} - 1} }} \ge 2\sqrt 2$
 3. Giải bất phương trình : $\left( {\sqrt {5x - 1} + \sqrt {x - 1} } \right)\left( {3x - 1 - \sqrt {5{x^2} - 6x + 1} } \right) \le 4x$
 4. Giải bất phương trình :$\frac{{x + 2}}{{\sqrt {2\left( {{x^4} - {x^2} + 1} \right)} - 1}} \ge \frac{1}{{x - 1}}$
 5. Giải bất phương trình:$\sqrt{(x + 2)(2x - 1)} - 3\sqrt{x + 6} \leqslant 4 - \sqrt{(x + 6)(2x - 1)} + 3\sqrt{x + 2}$
 6. Câu II.2 - Đề thi thử ĐH số 2
 7. Giải bất phương trình: $\dfrac{x-\sqrt{x}}{1-\sqrt{2(x^2-x+1)}}\geq 1$
 8. Giải bất phương trình:$(x+1)(x-3)\sqrt{-x^2+2x+3}<2-(x-1)^2$
 9. Giải bất phương trình: $ 2\sqrt{\dfrac{x^{2}+x+1}{x+4}}+x^{2}-4\leq \dfrac{2}{\sqrt{x^{2}+1}} $
 10. Giải bất phương trình $\sqrt{3-x^2}(x+1)\leq x$
 11. Giải bất phương trình :$ \sqrt{2x^2-10x+16}-\sqrt{x-1}\leq x-3 $
 12. Giải bất phương trình: $ \sqrt{x-1}+x-3\geq \sqrt{2(x-3)^{2}+2x-2} $
 13. Giải bất phương trình $(2x+1)\sqrt{x+1}\geq x^2+2x-1$
 14. Giải bất phương trình : $\dfrac{{{x}^{2}}\sqrt{x}+{{x}^{2}}-4x\sqrt{x}-8\sqrt{x}+4}{3x-4\sqrt{x}+2}\ge 1$
 15. Giải bất phương trình : $\frac{{{x^3} - 2{x^2} - 40}}{{13 - 3\sqrt {x - 1} }} \le x$
 16. Giải bất phương trình: $\dfrac{\sqrt{8+x -9x^2}}{x+2} \le \dfrac{\sqrt{8 +x -9x^2}}{2x+1}$
 17. Giải bất phương trình :$ \frac{\sqrt{{x}^{2}-x-6}+7\sqrt{x}-\sqrt{6({x}^{2}+5x-2)}}{x+3-\sqrt{2({x}^{2}+10})}\leq 0 $
 18. Giải bất phương trình $\sqrt {{x^2} + x - 2} + \sqrt {{x^2} + 2x - 3} \le \sqrt {{x^2} + 4x - 5} $
 19. Giải bất phương trình: $ \sqrt{2x^{3}+4x^{2}+4x}-\sqrt[3]{16x^{3}+12x^{2}+6x-3}\geq 4x^{4}+2x^{3}-2x-1 $
 20. Giải bất phương trình: $ \frac{\sqrt{51-2x-x^{2}}}{1-x}<1 $
 21. Giải bất phương trình: $ \sqrt{2x^{3}+3x^{2}+6x+16}<2\sqrt{3}+\sqrt{4-x} $
 22. Giải bất phương trình: $ \sqrt[4]{(4-x)(x-2)}+\sqrt[4]{4-x}+\sqrt[4]{x-2}+6x\sqrt{3x}\leq x^{3}+30 $
 23. Giải bất phương trình: $ \sqrt{7x+7}+\sqrt{7x-6}+2\sqrt{49x^{2}+7x-42}<181-14x $
 24. Giải bất phương trình:$2-3 \ \sqrt{x}-\sqrt{x+8}- 2x\geq 0$
 25. Giải bất phương trình : $x^2+\sqrt{1-2x}+\sqrt{1+2x}\geq 2 $
 26. Giải bất phương trình: $\frac{x-7}{x-1-2\sqrt{( x+2)}}\geq \frac{2\sqrt{(4-x)}}{x+1}$
 27. Giải bất phương trình: $ 5\sqrt{x}+\frac{5}{2\sqrt{x}}<2x+\frac{1}{2x}+4 $
 28. Giải bất phương trình : ${x^2} - 3x + 3 \ge \left( {4 + 3x - \frac{4}{x}} \right)\sqrt {x - 1} $
 29. Giải bất phương trình :$\frac{{6 - 3x + \sqrt {2{x^2} + 5x + 2} }}{{3x - \sqrt {2{x^2} + 5x + 2} }} \le \frac{{1 - x}}{x}$
 30. Giải bất phương trình: $(35-12x)\sqrt{x^2-1}<12x$
 31. Giải bất phương trình : $\sqrt{x^2-4x+3} -\sqrt{2x^2-3x+1} \ge x-1$
 32. Câu II.1-Đề thi thử đại học lần I 2012 trường THPT Nam Khoái Châu-Hưng Yên
 33. Giải bất phương trình $x \ge 3\sqrt {2 - {x^2}} - 2{x^2}\sqrt {2 - {x^2}} $
 34. Giải bất phương trình : $\sqrt 6 ({x^2} - 3x + 1) + \sqrt {{x^4} + {x^2} + 1} \le 0$
 35. Giải bất phương trình: $x^{3}+\left(3x^{2}-4x-4 \right)\sqrt{x+1}\leq 0$.
 36. Giải bất phương trình : $\frac{\left(2x-1 \right)\sqrt{x+3}}{2\sqrt{x}+\left(2+\sqrt{x} \right)\sqrt{1-x}+1-x}\geq 1$
 37. Câu II.2. Đề thi thử đại học số 3 báo THTT 12/426.
 38. [Câu II.2] Đề số 3 - toanphothong.vn
 39. Giải bất phương trình : $\sqrt{x^{2}+2}-2(x+1)\leq \sqrt{x^{2}+6}$
 40. Giải bất phương trình : $\left(4x^{2}-x-7 \right)\sqrt{x+2}>10+4x-8x^{2}$
 41. Giải bất phương trình :$\dfrac{\sqrt{2x-11}+x}{\sqrt{2\left( {{x}^{2}}-8x+14 \right)}+5}\ge 1$.
 42. Giải bất phương trình $\sqrt{x+1}-\sqrt{2-2x}>\frac{6x-2}{\sqrt{9x^2+4}}$
 43. Giải bất phương trình: $5+8\sqrt{1-x}<3x+4(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-{{x}^{2}}})$
 44. Giải bất phương trình $\frac{x(22x^2+26x+9)}{\sqrt[3]{5x^3+x^2+3x+1}-1} <1$
 45. Giải bất phương trình $\sqrt{6}(x^2-3x+1)+\sqrt{x^4+x^2+1}\leq0$
 46. Giải bất phương trình $\sqrt{x-1}+\sqrt{x^2-1}\geq (x+1)(3-x)$
 47. Câu II.2-đề thi số 1 thi thử đại học 2013 trường xây dựng Hà Nội
 48. Giải bất phương trình: $\sqrt{x}\ge \frac{{{x}^{4}}-2{{x}^{3}}+2x-1}{{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x}$
 49. Giải bất phương trình sau: $2{x^2} - 5x - 3x\sqrt {\frac{{{x^2} - 3}}{x}} - 6 \ge 0$
 50. Giải bất phương trình:$8x^3+76x\sqrt{x}+1\geq 58x^2+29x$
 51. Giải bất phương trình : $1-\frac{\sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{x-1}}{3}\geq\sqrt[3]{x\left(x-1 \right)}\left(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x-1} \right) +\frac{2x}{3}$
 52. Giải bất phương trình: $(x^2+4)\sqrt{2x+4} \le 3x^2+6x-4$
 53. Giải bất phương trình : $\frac{5}{\sqrt{x}} +\sqrt{3x+4} \ge \sqrt{3x+29}$
 54. Giải bất phương trình: $\frac{2}{x}-3\sqrt{9{{x}^{2}}+3}+\left( \frac{2}{x}-4 \right)\sqrt{1-x+{{x}^{2}}}<10$
 55. Giải bất phương trình sau $ \sqrt{1+x^2} \geq \dfrac{2x^2+2x+1}{4x-1}$
 56. Câu 2.b đề thi thử Đại Học môn Toán(hoanghai1195-k2pi.net)
 57. Giải bất phương trình sau $2\sqrt[3]{3x+1}\geq 8-3\sqrt{1-5x}$
 58. Giải bất phương trình: $\frac{x}{{\sqrt {x + 12} }} + \frac{{2 - x}}{{\sqrt x }} > 0$
 59. Giải bất phương trình $\sqrt{x^2+x+1}\geq \frac{x^2-x+1}{\sqrt{x}}$
 60. Giải bất phương trình: $ (1 - \sqrt {2x + 5} )^2 (x + 6) > 2(x + 2)^2 $
 61. Giải bất phương trình $\sqrt {3{x^2} + \frac{2}{{{x^2}}} + 4} \leqslant x + \frac{2}{{\sqrt[3]{x}}}$
 62. Giải bất phương trình:$x^5 + 4x\sqrt {2x - 1} > 2\left( {2x^2 + 1} \right)\sqrt {2x - 1} - x$
 63. Giải bất phương trình: $\sqrt {x - 2} + \sqrt {4 - x} + \sqrt {2x - 5} > 2x^2 - 5x$
 64. Tìm tham số m để bất phương trình sau có nghiệm thực x: $\frac{{m - 3x^2 - 2x^3 }}{{\sqrt {4 - x^2 } }} \ge \sqrt {4 - x^2 } \left( {x^2 + 2} \right)$
 65. Tìm tham số m để phương trình sau có nghiệm thực: $x^2 + \left( {m + 2} \right)x + 4 = \left( {m - 1} \right)\sqrt {x^3 + 4x} $
 66. Tìm điều kiện có nghiệm của hệ : $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x^2} - 5x + 4 \le 0}\\ {{x^3} + 3(a - 1){x^2} + 5x - 6a \le 0} \end{array}} \right.$
 67. Giải bất phương trình: $\frac{{\sqrt {x^2 - x - 6} + 3\sqrt x - \sqrt {2\left( {x^2 + 5x - 3} \right)} }}{{x + 3 - \sqrt {2\left( {x^2 + 10} \right)} }} \ge 0$
 68. Giải bất phương trình: $\frac{{3x^2 + 7x + 8 - \left( {x + 2} \right)\sqrt {2x^2 + 3x + 4} }}{{\sqrt {\left( {x + 2} \right)\left( {x^2 + x + 2012} \right)} }} \le 0$
 69. Giải bất phương trình:$7x^2 + 4 - 2\sqrt {( - 3x + 1)^3 } < 2x^3 + 5x$
 70. Giải bất phương trình: $(2x - 1)\sqrt {x^2 + 2} + 2x^2 - x + 1 \le 0$
 71. Giải BPT: $(12-x)\sqrt{\frac{12-x}{2-x}} + (x-2)\sqrt{\frac{2-x}{x-12}} < \frac{83}{3}$
 72. Giải bất phương trình : $\sqrt[3]{2\left(x^{2}-4 \right)}+x\geq \sqrt{\frac{x^{3}-16}{2}}$
 73. Giải bất phương trình: $\sqrt {x + 3} + \sqrt {3 - x} < x + 2 + \sqrt {x^2 - 4x + 4} $
 74. Câu 2.1 - BPT Vô tỷ. Thử sức THTT tháng 3
 75. Giải bất phương trình: $\frac{12x-8}{\sqrt{16+9x^2}} <\sqrt{2x+4}-2\sqrt{2-x}$
 76. Giải bất phương trình: $\frac{2x^{4}+2x^{2}}{\sqrt{x+1}}$ +$\left(x+2 \right)\sqrt{x+1}$ $\geq $ x$^{3}$+2x$^{2}$+5x
 77. Giải bất phương trình: $$(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{2x-1})\le(1+\sqrt[6]{x}\sqrt[3]{2x-1})(1+\sqrt[3]{x}.\sqrt[6]{2x-1})$$
 78. Giải bất phương trình sau: $2\sqrt{\frac{x^2+x+1}{x+4}}+x^2-4\leq \frac{2}{\sqrt{x^2+1}}$ (Chuyên Nguyễn Quang Điêu)
 79. Giải bất phương trình: $\sqrt {9 - x^2 } > 3 - \sqrt {6x - x^2 }$
 80. Giải bất phương trình:$x + \sqrt {x - 1} \ge 3 + \sqrt {2(x^2 - 5x + 8)} $
 81. Giải bất phương trình: $\left( {2x + 1} \right)\sqrt {x - 1} + \sqrt {2{x^2} - 3x + 1} \ge \sqrt {{{\left( {2x - 1} \right)}^3}} + 1$
 82. Giải bất phương trình: $\frac{{x^4 - 4x^2 + 16}}{{x^2 (4 - x^2 )}} - \left( {\frac{{\sqrt {4 - x^2 } }}{x} + \frac{x}{{\sqrt {4 - x^2 } }}} \right) \le 1$
 83. Giải bất phương trình: $2(\sqrt {5x - x^2 - 1} - \sqrt {x^2 + 1} ) \le \sqrt {x^2 + 3x + 1} $
 84. Giải bất phương trình $2\sqrt{2(x^2+1)}(x+1)\leq x^2+6x+1$
 85. Giải bất phương trình:$\dfrac{\sqrt{x+24}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+24}-\sqrt{x}}< \dfrac{27(12+x-\sqrt{x^2+24x})}{8(12+x+\sqrt{x^2+24x})}$
 86. Giải bất phương trình: $\frac{\sqrt{2(x-16)}}{\sqrt{x-3}}+\sqrt{x-3} > \frac{7-x}{\sqrt{x-3}}$
 87. Giải phương trình: $\sqrt {x^2 - x + 1} = \frac{{x^3 + 2x^2 - 3x + 1}}{{x^2 + 2}}$
 88. Giải bất phương trình: $\sqrt {3x^2 + \frac{2}{{x^2 }} + 4} \le x + \frac{2}{{\sqrt[3]{x}}}$
 89. Giải BPT :$\sqrt{x+1}+\sqrt{2x-3}+\sqrt{50-3x}\leq 12$
 90. Giải bất phương trình:$x^2 - \left( {x + 2} \right)\sqrt {x - 1} < x - 2$
 91. Giải bất phương trình $2\sqrt{\frac{x^{2}+x+1}{x+4}}+x^{2}-4\le \frac{2}{\sqrt{x^{2}+1}}$
 92. Giải bất phương trình sau: $10+5\sqrt{2x^2-18x+65}> 5\sqrt{2x^2-22x+85}+2x$.
 93. Giải bất phương trình sau:$\sqrt[3]{25x(2x^2+9)}\geq 4x+\frac{3}{x}$
 94. Giải bất phương trình sau:$\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\geq x$
 95. Giải bất phương trình:$\sqrt {x + 1} + x - 1 \ge \sqrt {2x^2 - 2x + 4} $
 96. Giải bất phương trình:$x^2 - 3x - 5\sqrt {9x^2 + x - 2} \ge \frac{{11}}{4} - \frac{{28x}}{9}$
 97. Giải bất phương trình $(5x-1)\sqrt{2x^{2}+1}\leq 7x^{2}-4x+3$
 98. Giải hệ BPT: $\left\{\begin{matrix} (x^{2}+y^{2}-1)^{2}+x+y\leq (x^{2}+y^{2})(x+y-1)+1 & \\ 2x+4y-\sqrt{10}-3\geq 0& \end{matrix}\right.$
 99. Giải bất phương trình : $x+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}>\frac{35}{12}$
 100. Giải bất phương trình sau: $\frac{{\sqrt {{x^2} - x - 6} + 7\sqrt x + \sqrt {6({x^2} + 5x - 2)} }}{{x + 3 - \sqrt {2({x^2} + 10)} }} \le 0$
 101. Giải bất phương trình sau: $2\sqrt{x(1-x)}+\sqrt{2(2x^2-2x+1)}-2x(1-x)(2x^2-2x+1)\geq \frac{7}{4}$
 102. Giải hệ bất phương trình: $\left\{\begin{matrix}(2x+y)^2-4xy=2 & \\ (2x+y)-x^2y^2\geq \frac{7}{4} & \end{matrix}\right.$
 103. BPT Thi thử chuyên PBC lần 1
 104. Giải bất phương trình sau: $\sqrt{x-1}+x-3\geq \sqrt{2(x-3)^{2}+2x-2}$
 105. Giải bất phương trình: $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x - 2 + \sqrt {x^2 + 2x + 10} > 0$
 106. Giải bất phương trình: $\sqrt {2x^2 + 3x - 2} - 3\sqrt {x + 6} \le 4 - \sqrt {2x^2 + 11x - 6} + 3\sqrt {x + 2} $
 107. Giải bất phương trình: $\frac{{\sqrt {2x - 1} - 2\sqrt {6 - x} }}{{2\sqrt {2x - 1} - \sqrt {6 - x} }} \le \frac{1}{x}$
 108. Giải bất phương trình:$\left| {x + 3} \right| + \left| {4x + 4} \right| \ge 5\sqrt {x^2 + 4x + 3} $
 109. Giải bất phương trình:$\left( {x^3 + 1} \right) + \left( {x^2 + 1} \right) + 3x\sqrt {x + 1} > 0$
 110. Giải bất phương trình: $\frac{{x - 1}}{{x - 1 - \sqrt {x^2 - x} }} \ge 2x$
 111. Giải bpt sau:$x^{2} + \sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}\geq 2$
 112. Giải bất phương trình: $(1 - \sqrt {2x + 5} )^2 (x + 6) > 2(x + 2)^2 $
 113. Giải bất phương trình: $\sqrt {x^2 - x - 6} \ge x + 2\sqrt {x - 3} - 3$
 114. Giải bất phương trình : $\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\leq x$
 115. Giải bất phương trình:$x^4 + 2x^2 - 4 + x\sqrt {2x^2 + 4} > 0$
 116. Giải bất phương trình: $\sqrt {x^3 - 2x^2 } + x < x\sqrt x + \sqrt {x^2 - 2x} $
 117. Giải BPT : $9{x}^{2}+3x(6-({1-\sqrt{3x+4})}^{2})\leq 7({1-\sqrt{3x+4})}^{2}-9$
 118. Giải bất phương trình :$\sqrt{8-x^2}-x^3+3x^2-4x+2\leq 0$
 119. Giải bất phương trình: Giải phương trình: $\sqrt {\frac{{9x}}{{x + 1}}} + \frac{1}{{x + 1 + \sqrt {x\left( {x + 1} \right)} }} \le \sqrt x + 1$
 120. Giải bất phương trình: $\left( {3x + 1} \right)\sqrt x > 3x^3 - 7x^2 + 4x - 2$
 121. Giải bất phương trình: $\frac{{\sqrt {2 + 2x} - 3\sqrt x }}{{\sqrt {2 - 2x} - 5\sqrt x }} \ge x$
 122. Bất phương trình vô tỷ: $$\left(4x^{2}-x-7 \right)\sqrt{x+2}>10+4x-8x^{2}$$
 123. Giải bất phương trình $3x^3-6x^2-3x-17\geq 3\sqrt[3]{9\left(-3x^2+21x+5 \right)}$
 124. Giải phương trình: $\sqrt{x^2-x+1}+3(x+1)=2\sqrt{x^2+x+2}$
 125. Giải bất phương trình : $\sqrt{\frac{x+4}{3}}\geq 3x^2-6x-2$
 126. Giải bất phương trình: $\frac{4}{2-x^3}-\frac{5x}{\sqrt[3]{x^3-2}}-9>0$
 127. Giải bất phương trình sau: $\sqrt{3-2x}+\sqrt{2x-1}\leq -x^{2}+2x+1$
 128. Giải bất phương trình: $\sqrt {\frac{{1 - x}}{x}} > \frac{{2x + x^2 }}{{1 + x^2 }}$
 129. Giải bất phương trình: $\sqrt {\frac{5}{4} - x^2 + \sqrt {1 - x^2 } } + \sqrt {\frac{5}{4} - x^2 - \sqrt {1 - x^2 } } \ge x + 1$
 130. Giải bất phương trình:$\sqrt {x - \frac{1}{x}} > \frac{1}{{\sqrt x }} - \sqrt x $
 131. Giải bất phương trình: $\sqrt {x + \frac{1}{{x^2 }}} + \sqrt {x - \frac{1}{{x^2 }}} \ge \frac{2}{x}$
 132. Giải bất phương trình: $\sqrt {x + 2} \le \frac{{x + 2 + 2\sqrt {2x + 1} }}{{x + \sqrt {2x + 1} }}$
 133. Giải bất phương trình: $4\sqrt {x^2 + x + 1} > 1 + 5x + 4x^2 - 2x^3 - x^4 $
 134. Giải bất phương trình: $\sqrt {x^4 + x^2 + 1} + \sqrt {x\left( {x^2 - x + 1} \right)} \le \sqrt {\frac{{\left( {x^2 + 1} \right)^3 }}{x}} $
 135. Giải bất phương trình: $\sqrt{2\sqrt{5}x-\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}>\frac{9}{x}$
 136. Giải bất phương trình : $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{\frac{x+1}{x-4}}>3$
 137. Giải BPT sau: $\sqrt{9x^2+16}<2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x}$
 138. Giải bất phương trình: $\sqrt[3]{2x+3}\leq x^3+3x^2+2x-1$
 139. Giải bất phương trình: $3\sqrt {x^3 - 1} \le 2x^2 + 3x + 1$
 140. Giải bất phương trình: $$x\sqrt{x-1}.\left(1-\sqrt{x+1} \right) \ge 1-\sqrt{x}$$
 141. Giải bất phương trình: $x^3 - \left( {3x^2 - 4x + 4} \right)\sqrt {x - 1} \le 0 $
 142. Giải bất phương trình: $\sqrt {x^2 + 1} \ge \frac{{2x^2 + 2x + 1}}{{4x - 1}}$
 143. Giải bất phương trình : ${x}^{2}+x-\sqrt{2x-1}\leq 3-\sqrt[3]{{x}^{3}+{x}^{2}+x+5}$
 144. Giải bất phương trình: $2\left( {\sqrt {1 + x} + \sqrt {1 - x} } \right) + \sqrt {1 - x^2 } \le \frac{{x^4 }}{{32}} - x^2 + 5$
 145. Giải bất phương trình: $7x^2 + 4 - 2\sqrt {\left( { - 3x + 1} \right)^3 } < 2x^3 + 5x$
 146. Giải bất phương trình: $\left( {2x^2 + 2x + 11} \right)\sqrt {x^2 - 14} + \left( {x - 1} \right)^2 \sqrt {2x + 3} \le 0$
 147. Giải bất phương trình: $\left( {3 - x} \right)\sqrt {x - 1} + \sqrt {5 - 2x} \ge \sqrt {40 - 34x + 10x^2 - x^3 } $
 148. Giải bất phương trình: $\sqrt{1 - x} + \sqrt{5x +4} + x^2 \le x^3 + 3$
 149. Câu 2.2 đề thi thử số 12-k2pi.net
 150. Giải bất phương trình: $\frac{\sqrt{x^2+2x}}{\sqrt{(x+1)^3}-\sqrt{x}} \ge 1$
 151. Giải bất phương trình (Đề 7-Trường Học số) $2\sqrt{x(1-x)}+\sqrt{2(2x^2-2x+1)}+2x(2x^3-4x^2+3x-1)\geq \frac{7}{4}$
 152. Giải bất phương trình: $(x-\frac{2x+4}{2x-5})\sqrt{10x-3x^2-3}\geq{0}$
 153. Giải bất phương trình: $x^2+\frac{2}{\sqrt{-x^2+6x-5}} \ge 2x$
 154. Giải bất phương trình: $\frac{{x - 3}}{{3\sqrt {x + 1} + x + 3}} > \frac{{2\sqrt {9 - x} }}{x}$
 155. Giải bất phương trình sau trên tập số thực : $(x^2+4)\sqrt{2x+4} \le 3x^2+6x-4$
 156. Giải bất phương trình $\frac{\sqrt{x+2}}{4-\sqrt[4]{18-x}}\leq 1$
 157. Giải bất phương trình: $\sqrt[3]{2(x^{2}-4)}+x\geq \sqrt{\frac{x^{3}-16}{2}}$
 158. [Câu 3]Đề thi thử Đại Học số 13
 159. Giải bất phương trình sau: $\frac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x^2+3}}{2(x-2)(\sqrt{2x-2}+\sqrt[3]{4x-4}-3x+1}\geq 0$
 160. Giải bất phương trình: $\frac{2-(\sqrt{x-5})(\sqrt{x}-\sqrt{x-5})^3}{x+2+\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x^2+10x+6}}\leq 0$
 161. Giải bất phương trình sau: $3\sqrt{3}+\sqrt{4-x}>\sqrt{2x^3+3x^2+6z+37}$
 162. Giải bất phương trình: $\sqrt{{{x}^{2}}+\left( 1-\sqrt{3} \right)x+2}+\sqrt{{{x}^{2}}+\left( 1+\sqrt{3} \right)x+2}\le 3\sqrt{2}-\sqrt{{{x}^{2}}-2x+2}.$
 163. Giải bất phương trình : $(x^3+1)+(x^2+1)+3x.\sqrt{x+1} >0$
 164. Giải bất phương trình $\sqrt{4x^2+4x-2} + \dfrac{3x}{2} \geq 1+\sqrt{\dfrac{25x^2}{2} +2x-2}$
 165. Tìm a để hệ bất phương trình có chứa một PT sau có nghiệm : ${x^2} + 2xy - 7{y^2} \ge \frac{{1 - a}}{{1 + a}}$
 166. Giải bất phương trình $\dfrac{6}{\sqrt{x}}+1\geq \dfrac{x^2-8}{4-x(6-x)}$
 167. [Thi Đại học] Giải bất phương trình $\sqrt{2x^4-2x^3+x^2}\leq 2\left(\sqrt{x^2-x+1}-1\right)+x$
 168. Giải bất phương trình $\frac{2}{x} \ge \left( {\sqrt {{x^2} - x + 1} + 1} \right)\left( {\sqrt {{x^2} - x + 1} + 1 - x} \right)$
 169. Giải bất phương trình sau: $\frac{x-3}{3\sqrt{x+1}+x+3}\geq \frac{2\sqrt{9-x}}{x}$
 170. Câu III đề thi thử số 15 diễn đàn www.k2pi.net
 171. Giải bất phương trình : $\sqrt{6}(x^{2}-3x+1)+\sqrt{x^{4}+x^{2}+1}\leq 0$
 172. Giải bất phương trình : $3\sqrt{x+2}-2\geq 2x+\sqrt{x+10}$
 173. Giải bất phương trình : $\frac{\sqrt{x(x+2)}}{\sqrt{(x+1)^{3}}-\sqrt{x}}\geq 1$
 174. Giải bất phương trình : $\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{6(x^{2}-2x+4)}-2x}\geq \frac{1}{2}$
 175. Giải bất phương trình : $x-\sqrt{3x-2}\leq \sqrt{9x^{2}-6x}-x\sqrt{x^{2}+2}$
 176. Giải bất phương trình : $\sqrt[3]{2(x^{2}-4)}+x>\sqrt{\frac{x^{3}-16}{2}}$
 177. Giải bất phương trình : $(35-12x)\sqrt{x^{2}-1}>12x$
 178. Giải bất phương trình: $\dfrac{\sqrt{x^2+3}-x-1}{\left|2x-1\right|-2}\ge 2$
 179. Giải bất phương trình sau:$2\sqrt{\frac{x^{2}+x+1}{x+4}}+x^{2}-4\leq \frac{2}{\sqrt{x^{2}+1}}$
 180. Giải bất phương trình $\left( {4{x^2} + 6x} \right)\sqrt {2x + 4} \ge 2{x^3} + 7{x^2} + 14x + 12$
 181. Đề thi dự bị đại học năm 2012. Giải bất phương trình $\sqrt{x^2+(1-\sqrt{3})x+2}+\sqrt{x^2+(1+\sqrt{3})x+2}\le 3\sqrt{2}-\sqrt{x^2-2x+2}$
 182. Giải bất phương trình :$3\left(\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x} \right) + 2\sqrt{1-4x^2} \geq x^4+7x^2+8$
 183. Giải bất phương trình : $\sqrt[3]{3x+1}+\sqrt{2x+4}<3-\sqrt{\frac{2002}{2001}}x$
 184. Giải bất phương trình $2\left(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x^2} \right) + \sqrt{1-x} \leq \dfrac{x^4}{32} -x^2 + 5$
 185. Giải bất phương trình: $\frac{x\left(4x^{2}+9x+6 \right)}{\sqrt[3]{x\left(4x^{2}+3x+2 \right)+1}-1}\geq 1$
 186. Giải bất phương trình : $\sqrt{\frac{x+3}{x}}+\sqrt{\frac{2x+3}{2-x}} \leq 4$
 187. Hỏi: Giải bất phương trình: $\frac{\sqrt{x+24}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+24}-\sqrt{x}}<\frac{27(12+x-\sqrt{x^{2}+24x})}{8(12+x+\sqrt{x^{x}+24x})}$
 188. Giải bất phương trình: $\sqrt{{{x}^{2}}+\left( 1-\sqrt{3} \right)x+2}+\sqrt{{{x}^{2}}+\left( 1+\sqrt{3} \right)x+2}\le 3\sqrt{2}-\sqrt{{{x}^{2}}-2x+2}.$
 189. Giải bất phương trình: $\frac{\sqrt{5{{x}^{2}}-26x-44}-\sqrt{{{x}^{2}}+x-2}-\sqrt{x-6}}{6-\sqrt{{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+2x}}\le 0$
 190. Giải bất phương trình $\sqrt {{x^2} + \left( {1 - \sqrt 3 } \right)x + 2} + \sqrt {{x^2} + \left( {1 + \sqrt 3 } \right)x + 2} + \sqrt {{x^2} - 2x + 2} \ge \sqrt {9{x^2} + 18} $
 191. Giải bất phương trình: $\frac{2x^4+2x^2}{\sqrt{x+1}}+(x+2)\sqrt{x+1}>x^3+ 2x^2+5x$
 192. Giải bất phương trình:$\left| x \right| + \sqrt {x^2 - 3} \ge 3\left( {\sqrt {\left| x \right| + 2} - 1} \right)$
 193. Giải bất phương trình: $\frac{\sqrt[3]{x^{2}+3x+1}}{x^{2}-x+1}\leq x^{2}+\sqrt{3x^{2}+2x+2}$
 194. Giải bất phương trình: $1 + \left( {x - 1} \right)\sqrt {2x^2 + x - 3} \le x^2 $
 195. Giải bất phương trình: $\sqrt{{{x}^{2}}+1}-\frac{1}{\sqrt{{{x}^{2}}-\frac{5}{3}}}>x$
 196. Giải bất phương trình: $\sqrt{3x+1}-2\sqrt{2x-1}>\sqrt{5x-1}-\sqrt{5-x}$
 197. Giải bpt: $x+3\sqrt{5-x}<1+3\sqrt{x-1}+\sqrt{(5-x)(x-1)}$
 198. Giải bất phương trình: $\sqrt{2x^{3}-3x^{2}+6x+11}-\sqrt{5-x}>2\sqrt{3}$
 199. Giải phương trình: $\sqrt{x-1}+\sqrt{3-x}+4x\sqrt{2x}\le {{x}^{3}}+10$
 200. Tìm m để $x^{3}+3^{2}-1\leq m(\sqrt{x}-\sqrt{x-1})^{3}$ có nghiệm
 201. Giải bất phương trình : $x\left(x^{2}+4 \right)+\left(\sqrt{x-1}+1 \right)^{2}\geq \left(x^{2}+1 \right)\sqrt{10-x}$
 202. Giải bất phương trình: $\frac{2x(\sqrt{3x-5}+\sqrt{4x-3})}{\sqrt{2x+9}+3}+15<5\sqrt{2x+9}$
 203. Tìm m để bất phương trình có nghiệm : $\sqrt{2x+3}+\sqrt{x+1} \ge 3x +2\sqrt{2x^2+5x+3} +m $
 204. Giải bất phương trình
 205. Tìm $ a$ để bất phương trình sau có nghiệm: $ 2x + 1 \ge a \left( \sqrt{1-x} +1 \right) $.
 206. Giải bất phương trình: $\sqrt{(x+2)(2x-1)}-3\sqrt{x+6}\leq 4-\sqrt{(x+6)(2x-1)}+3\sqrt{x+2}$
 207. Giải bất phương trình : $\sqrt{x^2 - 5x + 7} + \sqrt{x^2 + 7x - 14} \leq 3$
 208. Giải bất phương trình sau:$\sqrt {5x - 2} + \frac{{8 - 3x}}{{3 + \sqrt {3x + 1} }} \le 2\left( {4x - \sqrt {15x^2 - x - 2} } \right)$
 209. Giải bất phương trình sau: $x^2 + 4x + 1 > 3\sqrt x \left( {x + 1} \right)$
 210. Giải bất phương trình: $x^2 - (x + 1)\sqrt {\frac{{x - 1}}{{x + 1}}} - 7 \ge 0$
 211. Giải bất phương trình: $14x^2+18x+7\leq2\sqrt{4x^4+1}$
 212. Giải bất phương trình : $9{\left( {x + 1} \right)^2} \le \left( {3x + 7} \right){\left( {1 - \sqrt {3x + 4} } \right)^2}$
 213. Giải bất phương trình $\sqrt{x^2+(1-\sqrt{3})x+2}+\sqrt{x^2+(1+\sqrt{3})x+2}\le 3\sqrt{2}-\sqrt{x^2-2x+2}$
 214. Giải bất phương trình: $\sqrt {x + \frac{9}{x}} + \sqrt {\frac{{25}}{x} - x} \ge 2\sqrt x $
 215. Giải bất phương trình: $\sqrt {x^4 + x^2 + 1} + \sqrt {x\left( {x^2 - x + 1} \right)} \le \sqrt {\frac{{\left( {x^2 + 1} \right)^3 }}{x}} $
 216. Giải bất phương trình: $\left| x \right| + \sqrt {x^2 - 3} \ge 3\left( {\sqrt {\left| x \right| + 2} - 1} \right)$
 217. Giải bất phương trình sau: $\sqrt{7x+7}+\sqrt{7x-6}+2\sqrt{49{{x}^{2}}+7x-42}<181-14x$
 218. Giải bất phương trình : $45{x^3}-17{x^2}-37x+25\geqslant4\sqrt{\left({x+1}\right){{\left({5 x-3} \right)}^3}} $
 219. Giải bất phương trình: $2\sqrt{2}(x^4-x^2+1)\leq (x^2+x)\sqrt{x^2+1}$
 220. Giải bất phương trình: $\frac{{x\left( {4x^2 + 9x + 6} \right)}}{{\sqrt[3]{{x\left( {4x^2 + 3x + 2} \right) + 1}} - 1}} \ge 1$
 221. Giải bất phương trình: $2\sqrt{1-\frac{2}{x}}+\sqrt{2x-\frac{8}{x}}\ge x$
 222. Giải bất phương trình $\frac{{{x}^{2}}}{{{\left( x+1-\sqrt{x+1} \right)}^{2}}}<\frac{{{x}^{2}}+3x+18}{{{\left( x+1 \right)}^{2}}}$
 223. Giải bất phương trình: $\sqrt{x\left( 6-x \right)}+\frac{x}{{{x}^{2}}+9}\le \frac{19}{6}$
 224. Giải bất phương trình $\left| \sqrt{x-3}-1 \right|+\left| \sqrt{x+5}-1 \right|>2$
 225. Giải bất phương trình $\left| x+\sqrt{1-{{x}^{2}}} \right|>-\sqrt{2}\left( 2{{x}^{2}}-1 \right)$
 226. Giải bất phương trình: $\sqrt{4x^{2}+5x+1} + 2\sqrt{x^{2}+x+1} > x +3$
 227. Giải bất phương trình: $2(x+1)\sqrt{2(x^{2}+1)} \leq x^{2}+6x+1$
 228. Giải bất phương trình sau: $\frac{{\sqrt {x + 24} + \sqrt x }}{{\sqrt {x + 24} - \sqrt x }} < \frac{{27\left( {12 + x - \sqrt {{x^2} + 24x} } \right)}}{{18\left( {12 + x + \sqrt {{x^2} + 24x} } \right)}}$
 229. Giải bất phương trình sau: $\frac{{{x^3} - 3{x^2} + 2x}}{{\sqrt {{x^4} - {x^2}} }} \le \frac{{\sqrt 2 }}{2}$
 230. Giải bất phương trình: $\sqrt{4x^{2}+4x-2}+\frac{3x}{2}\geq 2+\sqrt{\frac{25x^{2}}{2}+2x-2}$
 231. Giải bất phương trình: $\sqrt{x}\ge \frac{{{x}^{4}}-2{{x}^{3}}+2x-1}{{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+2x}$
 232. Tìm giá trị lớn nhất của $a$ để bất phương trình có ít nhất 1 nghiệm: $\sqrt{a^3}(x-1)^2+\frac{\sqrt{a}}{(x-1)^2}\leq \sqrt[4]{a^3}\left|sin\frac{\Pi x}{2} \right|$
 233. Giải bất phương trình ${{x}^{2}}-6x+2\ge 2\left( 2-x \right)\sqrt{2x-1}$
 234. Giải bất phương trình: $x\geq (3-2x^2)\sqrt{2-x^2}$
 235. Giải bất phương trình sau: $2\left( x+1 \right)\sqrt{{{x}^{2}}+1}\le {{x}^{2}}+6x+1$
 236. Giải bất phương trình: $\frac{x+6\sqrt{2-x^{2}}}{3x+4\sqrt{2-x^{2}}} \geq x\sqrt{2-x^{2}}$
 237. Giải bất phương trình sau: $\sqrt{x+\frac{3}{x}}+\sqrt{2-x+\frac{3}{2-x}}\leq 4$
 238. Giải bất phương trình sau: $\sqrt{2x^2+12x+6}-\sqrt{2x-1}>x+2$
 239. Giải bất phương trình sau: $\left(x-1 \right)\sqrt{\frac{x-4}{x-1}}+2\geq 0$
 240. Giải bất phương trình $7{{x}^{2}}-10x+14<5\sqrt{{{x}^{4}}+4}$
 241. Giải bất phương trình: $\sqrt x + \frac{1}{{\sqrt x }} + \sqrt {\frac{{x + 1}}{{x - 4}}} > 3$
 242. Giải bất phương trình: $ \sqrt{2x^{3}+3x^{2}+6x+16}<2\sqrt{3}+\sqrt{4-x} $
 243. Giải bất phương trình : $\displaystyle \dfrac{{{x}^{2}}\sqrt{x}+{{x}^{2}}-4x\sqrt{x}-8\sqrt{x}+4}{3x-4\sqrt{x}+2}\ge 1 (x\in R)$
 244. Giải bất phương trình $(5x-1)\sqrt{2x^{2}+1}\leq 7x^{2}-4x+3$
 245. Giải bất phương trình: $\sqrt {x - 2} + \sqrt {4 - x} + \sqrt {2x - 5} > 2x^2 - 5x$
 246. Giải bất phương trình: $\left( {2x + 1} \right)\sqrt {x - 1} + \sqrt {2{x^2} - 3x + 1} \ge \sqrt {{{\left( {2x - 1} \right)}^3}} + 1$
 247. Giải bất phương trình $2\sqrt{x(1-x)}+\sqrt{2(2x^2-2x+1)}+2x(2x^3-4x^2+3x-1)\geq \frac{7}{4}$
 248. Giải bất phương trình: $\frac{4}{2-x^3}-\frac{5x}{\sqrt[3]{x^3-2}}-9>0$
 249. Giải bất phương trình: $\sqrt[3]{{2\left( {x^2 - 4} \right)}} + x > \sqrt {\frac{{x^3 - 16}}{2}} $
 250. Giải bất phương trình: $\sqrt {2 + x} + \sqrt[4]{{18 - x}} \le 4$