PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hệ phương trình


 1. Câu 3 - đề kiểm tra số 1 .
 2. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & x^{2}+xy+y^{2}=3 \\ & x^{3}-3\left(x-y \right)=1 \end{cases}$
 3. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & 2y+2+x\left(y^{2}+2y \right)=0 \\ & y+1-\dfrac{x^{3}-3x}{3x^{2}-1}=0 \end{cases}$
 4. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & \left(x+y \right)^{2}+3y^{2}=7 \\ & x+2y=5-2xy \end{cases}$
 5. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & x^{3}+xy^{2}+x+3y-3\left(x^{2}+y^{2} \right)=0 \\ & x^{2}y+y^{3}=y-3x \end{cases}$
 6. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & 2x^{2}-y^{2}-2y=2 \\ & xy+x^{2}+x=2 \end{cases}$
 7. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & x^{3}+y^{3}=1 \\ & \left(x+y \right)^{2}y=2 \end{cases}$
 8. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & xy^{2}+3x^{2}=2y \\ & y^{2}+x^{2}y=-2x \end{cases}$
 9. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & x^{2}+xy+x+y=4 \\ & x+x^{2}y+xy=3 \end{cases}$
 10. Câu 1 - đề kiểm tra số 2
 11. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} &x^{2}+y^{2}=5 \\ &x^{2}-y^{2}=4x-2y-3 \end{cases}$
 12. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & xy+x+y=7\\ & x^{2}+y^{2}+xy=17-x-y \end{cases}$
 13. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} &\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{2-\dfrac{1}{y}}=2 \\ &\dfrac{1}{\sqrt{y}}+\sqrt{2-\dfrac{1}{x}}=2 \end{cases}$
 14. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{\sqrt{x + y}} = \frac{1}{x^{2} - y}\\ \\ (x+y)^{3} + 8xy = 2(x+y)(8+xy) \end{matrix}\right.$
 15. Giải hệ phương trình:$\left\{\begin{matrix}x+\frac{1}{x^{2}+1}=y +\frac{1}{y^{2}+1} & & \\ \sqrt{9x^{2}+\frac{4}{y^{2}}}=\frac{3x^{2}+2x-2}{y} & & \end{matrix}\right. $
 16. Câu 5 - đề kiểm tra số 3
 17. Hỏi về lời giải hệ phương trình : $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x^3} + 3x{y^2} = - 49} \\ {{x^2} - 8xy + {y^2} = 8y - 17x} \\ \end{array}} \right.$
 18. Tìm a để hệ trên có nghiệm $\left\{ \begin{array}{l} {x^2} - 3x - 4 \le 0\\ {x^3} - 3x \ge {a^2} + 15a \end{array} \right.$
 19. Câu 2 - đề kiểm tra số 4
 20. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} xy(2x+y-6)+2x+y=1 & & \\ (x^2+y^2)(1+\dfrac{1}{xy})^2=8& & \end{matrix}\right.$
 21. Giải hệ phương trình $\begin{cases} & (a^2 + a + 1)(b^2+b+1) = 3 \\ & (1-a)(1-b) = 6 \end{cases}$$
 22. Tìm m để HPT sau có nghiệm :$ \left\{ \begin{array}{l} {x^2}\sqrt y - 2xy = 2\\ {x^3} - 3xy = m \end{array} \right.$
 23. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^{2}+\frac{1}{x^{2}}}+\sqrt{y^{2}+\frac{1}{ y^{2}}}=2\sqrt{7} & \\ \frac{6}{x+y}+\frac{1}{xy}=-1 & \end{matrix}\right.$
 24. Giải hệ phương trình $\begin{cases}& \text{$\frac{3}{x^2+y^2-1}$}+\frac{2y}{x} = 1 \\ & \text{${x}^{2}$+${y}^{2}$ } +\frac{4y}{x} = 22 \end{cases}$
 25. Giải hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l} \sqrt {{\rm{x + y}}} {\rm{ + }}\sqrt {{\rm{x + 3}}} {\rm{ = }}\frac{{{\rm{y - 3}}}}{{\rm{x}}}\\ \sqrt {{\rm{x + y}}} {\rm{ + }}\sqrt {\rm{x}} {\rm{ = x + 3}} \end{array} \right.$
 26. Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} |xy-10| = 20 - x^2 \\ xy = 5 + y^2 \end{matrix}\right.$
 27. Giải hệ phương trình : $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {xy + y - 4 = 0}\\ {4{x^3} - 2{x^2}y + 2{x^2} - 2xy + {y^2} - y = 0} \end{array}} \right.$
 28. Giải hệ phương trình : $\left\{ \begin{array}{l} x - 2\sqrt {y + 1} = 3\\ {x^3} - 4{x^2}\sqrt {y + 1} - 9x - 8y + 4xy + 52 = 0 \end{array} \right.$
 29. Giải hệ phương trình sau $\begin{cases} 2x^2 y +xy -2y = 1 \\ xy^2 +2y^2 - y=2 \end{cases}$
 30. Giải hệ phương trình $\begin{cases} (\sqrt{x^2+1}+x)(\sqrt{y^2+1}+y) = 1 & \text{ } \\ 4 \sqrt{x+2} +\sqrt{22-3x} = y^2+8& \text{ } \end{cases}$
 31. Giải hệ phương trình 1, $\begin{cases}\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{y+6} = 4\\ \sqrt{2x+y-3} - \sqrt[3]{6 - y}=\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{x+2} \end{cases}$
 32. Giải hệ hương trình $ \begin{cases}(a^2+b^2)(1 +\frac{1}{a^2b^2})^2 = 9 \\ (a^3+b^3)(1 +\frac{1}{a^3b^3})^3 = 27\end{cases} $
 33. Giải hệ phương trình $ \begin{cases}(a^2+b^2)(1 +\frac{1}{a^2b^2})^2 = 9 \\ (a^3+b^3)(1 +\frac{1}{a^3b^3})^3 = 27\end{cases} $
 34. Giải hệ phương trình:$\left\{\begin{matrix}\sqrt{\frac{x^{2}+y^{ 2}}{2}}+\sqrt{\frac{x^{2}+xy+y^{2}}{3}}=x+y & & \\ x\sqrt{xy+5x+3}=4xy-5x-3 & & \end{matrix}\right.$
 35. Cho hệ bất phươg trình $\begin{cases} x^2+ 2x + 2m -3 \le 0& \text{ } \\ x^2 - 4x +18 - 12m <0 & \text{ } \end{cases}$ . Tìm m để hệ có 1 nghiệm duy nhất
 36. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 1+xy+\sqrt{xy}=x \\ \dfrac{1}{x\sqrt{x}}+y\sqrt{y}=\dfrac{1}{\sqrt{x}} +3\sqrt{y} \end{cases}.$
 37. Giải hệ : $\begin{cases}x^2+y^2=2 \\ z^2+2z(x+y)=8 \\ z(y-x)=4.\sqrt{3}\end{cases}$
 38. Giải hệ phương trình
 39. Giải hệ phương trình sau: $\left\{\begin{matrix} (2-x)(2+y)=8 \\ y\sqrt{4-x^{2}}+x\sqrt{4-y^{2}}= 4 \end{matrix}\right.$
 40. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 300a+300b=ab\\ 200(b+c)=bc& \\ 360(a+b+c)=b(a+c) \\ \end{cases}$
 41. Giải hệ phương trình
 42. Giải hệ phương trình \[\begin{cases}(x-y)(x^2+xy+y^2+3)=3(x^2+y^2)+2\\ 4\sqrt{x+2}+\sqrt{16-3y}=x^2+8\end{cases}\]
 43. Hệ phương trình
 44. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^{6}+y^{3}-6x^{2}y+3x^{4}y-1=0 &\\ x^{2}y^{2}-x^{4}-y^{2}+x^{2}+y=0 &\ \end{cases}$
 45. Giải hệ PT $\left\{\begin{matrix} x^4 + 2x^3y + x^2y =2x+9 & & \\ x^2+2xy=6x+6 & & \end{matrix}\right.$
 46. Giải hệ PT $$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x-3} =(y^2+2011)(5-y)+\sqrt{y} & & \\ y(y-x+12)=3x+3 & & \end{matrix}\right.$$
 47. Giải HPT: $$\left\{\begin{matrix} x^3 + y = 3x + 4 & & \\ 2y^3 + z = 6y + 6 & & \\3z^3 + x = 9z + 8 & & \end{matrix}\right.$$
 48. Giải hệ phương trình
 49. Giải hệ pt $\left\{\begin{matrix} 2x(y+1)-2y(y-1)=3 & & \\ \sqrt{x^2+y}-x=\frac{4+y}{2\sqrt{x^2+y}}& & \end{matrix}\right.$
 50. Lớp 10 Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^4 + 2x^3 + x^2y^2=2x+9 \\ x^2+2xy=6x+6 \end{cases}$
 51. Hỏi Giải hệ \left\{\begin{matrix} 12x+3y -4\sqrt{xy}=16& & \\ \sqrt{4x+5}+\sqrt{y+5}=6& & \end{matrix}\right.
 52. Lớp 10 Giải hệ phương trình chứa tham số
 53. Giải phương trình $x+y-\frac{1}{x}-\frac{1}{y}+4=2(\sqrt{2x-1} +\sqrt{2y-1})$
 54. Lớp 10 Giải hệ phương trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + xy = 2\\ {x^2} + 4{y^2} + 4y = 4 \end{array} \right.$$
 55. Giải Hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=\sqrt[3]{24} \\ (\sqrt{x}+\sqrt{y})(\frac{1}{\sqrt{x+3y}}+\frac{1} {\sqrt{y+3x}})=2 \end{cases}$
 56. Giải Hệ phương trình: $\begin{cases} y^{2}+(4x-1)^{2}=\sqrt[3]{4x(8x+1)} \\ 40x^{2}+x=y\sqrt{14x-1} \end{cases}$
 57. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^{4}+2x^{3}y+x^{2}y^{2}=2x+9 \\ x^{2}+2xy x= 6x+6 \end{cases}$ $\begin{cases} (3x+y)(3y+x)\sqrt{xy} =14 \\ (x+y)(x^{2}+xy+y^{2} = 36 \end{cases}$
 58. Giải Hệ phương trình: $\begin{cases} xy-x+y=3 \\ 4x^{3}+12x^{2}+9x=-y^{3}+6y+5 \end{cases}$
 59. giải hệ:$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x + 2y} + \sqrt{2x + 2y + 3}=5& & \\ \sqrt{2x+2y + 3}+x^2 - 2y=5& & \end{matrix}\right.$
 60. Giải hệ phương trình $$\left\{\begin{matrix} x^2+x^3y-xy^2+xy-y=1 & \\ x^4+y^4-xy(2x-1)=1 & \end{matrix}\right.$$
 61. Giải Hệ Phương Trình:$\begin{cases} (4x^{2}-4y+4y^{2}-51)(x-y)^{2} \\ (2x-7)(x-y)+1=0 \end{cases}$
 62. Giải hệ phương trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} {x^4} - 2x = {y^4} - y\\ {\left( {{x^2} - {y^2}} \right)^3} = 3 \end{array} \right.$$
 63. Lớp 10 Giải hệ phương trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} 6{x^2} - 3xy + x = 1 + y\\ {x^2} + {y^2} = 1 \end{array} \right.$$
 64. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} \sqrt{5x+y}+\sqrt{2x+y} = 3 & & \\ \sqrt{2x+y}+x-y = 1& & \end{matrix}\right.$
 65. Lớp 10 Giải bất phương trình: $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x+3}\geq x^3 + 3x - 1$
 66. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} & \text xy^{2}+4y^{2}+8=x\left(x+2 \right) \\ & \text x+y+3=3\sqrt{2y-1} \end{cases} (x,y\epsilon R)$
 67. Giải hệ phương trình : $\left\{\begin{matrix} x^{2}-6y^{2}+x-3y=xy & \\ x^{2}+y^{2}-2=8 & \end{matrix}\right.$
 68. Lớp 10 Giải hệ phương trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} \left( {x - 1} \right){y^2} + x + y = 3\\ \left( {y - 2} \right){{\rm{x}}^2} + y = x + 1 \end{array} \right.$$
 69. Lớp 10 Giải hệ phương Trình sau : $$\left\{ \begin{array}{l} 2{\rm{x}}y + \sqrt {y + 3} = y\sqrt {y + 3} + 2{\rm{x}}\\ 4{{\rm{x}}^2} + {y^2} = 5 \end{array} \right.$$
 70. Lớp 10 Giải hệ Phương Trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} xy(3{\rm{x}} + y) = 4\\ 7{{\rm{x}}^3} + 11 = 3\left( {x + y} \right)\left( {x + y + 1} \right) \end{array} \right.$$
 71. Lớp 10 Giải Hệ phương trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} \left( {x + y} \right)\left( {{x^4} + {y^4} + {x^2}{y^2} - 2} \right) = 2{{\rm{x}}^5}\\ \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right) = 2 \end{array} \right.$$
 72. Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+xy+1=4y & \\ y(x+y)^{2}=2x^{2}+2+7y & \end{matrix}\right.$
 73. Lớp 10 Giải hệ phương trình sau :$$\left\{ \begin{array}{l} 2{x^2} + xy - {y^2} - 5x + y + 2 = 0\\ {x^2} + {y^2} + x + y - 4 = 0 \end{array} \right.$$
 74. Lớp 10 Giải hệ phương trình đại số sau :$$\left\{ \begin{array}{l} \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right) = 15\\ y + {y^4} = x \end{array} \right.$$
 75. Lớp 10 Giải hệ phương trình đại số sau :$$\left\{ \begin{array}{l} {x^2} + {y^2} = 2\\ {x^4} + {y^4} + 6{x^2}{y^2} + 8xy = 16x \end{array} \right.$$
 76. Giải hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l} x(x^{2}+1)-y\sqrt{2y-1}=0 \\ -2x^{2}+xy+3x=\sqrt{\frac{x}{2}+2} \end{array} \right.$
 77. Giải hệ phương trình: $1+x^2+y^2=5x+2xy $ $xy^2-2y(y^2+y+1)=2x+2$
 78. Giải hệ phương trình
 79. Giải hệ phương trình
 80. Lớp 12 Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải toán THPT
 81. Lớp 12 Giải hệ phương trình:$\begin{cases} (x+2)\sqrt{x^{2}+4x+7}+y\sqrt{y^{2}+3}+x+y+2=0 \\ x-y+1=\sqrt{x^{2}+y+1} \end{cases}$
 82. Hỏi Giải hệ phương trình : $\left\{\begin{matrix} (4x^{2}-4xy+4y^{2}-51)(x-y)^{2}+3=0 \\ (2x-7)(x-y)+1=0 \end{matrix}\right.$
 83. Giải hệ phương trình
 84. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x+\sqrt{y-3}+30=12\sqrt{x+3} \\ 6y+9\sqrt{x+3}+\frac{3}{2\sqrt{x+3}}+\frac{3}{y-1}=47 \end{cases}$
 85. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (x-y)^{2}+1=x+2\sqrt{x-2} \\ (x-y)^{2}+x\sqrt{x-2}+2y^{2}=3x-3y \end{cases}$
 86. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=2 \\ 3x^{3}+3x^{3}+2xy=8 \end{cases}$
 87. $\begin{cases} x+y=1 & \text{ if } x= \\ x=y & \text{ if } x= \end{cases}$
 88. $\begin{cases} x^2+y^5=1 x^3+y^3=2 \end{cases}$
 89. Hỏi Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^2\sqrt{y+1} -2xy-2x=1& \\ x^5-2xy^2+\sqrt{y+1}=1& \end{cases}$
 90. $\left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}-2x+2}=3^{y-1}+1 & & \\ y+\sqrt{y^{2}-2y+2}=3^{x-1}+1 & & \end{matrix}\right.$
 91. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x+2y\sqrt{x+y^{3}+1}+\frac{x+2}{\sqrt{3x-2}}=8y^{2} \\ y(\sqrt[3]{x+6}-y)-x\sqrt{x+7y}+5=0 \end{cases}$
 92. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^{3}y^{2}+2xy^{3}=\sqrt{3} \\ x^{2}+y^{2}+4y=0 \end{cases}$
 93. $\left\{\begin{matrix} & \\ \sqrt{x^3+3}=y\sqrt{10-x^2}+\sqrt{2-x}+1 \\(y^3+6)\sqrt{y^3+y}+17x.\sqrt[3]{x^3-2x+9}=34 \end{matrix}\right.$
 94. Giải hệ phương trình