PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lượng giác - Tổ hợp - Mũ & Logarit


  1. Câu 2 ý 2 đề HSG Thái Bình 2013-2014
  2. Tính giá trị của: $P=\cos 5^o-\cos 31^o-\cos 41^o +\cos 67^o+\cos 77^o$
  3. Giai phương trình lượng giác
  4. Đại số_Tổ Hợp
  5. Giải phương trình: $$e^{\frac{2x}{1-x^2}}+\frac{x^2+2x-1}{1-x^2}=\ln\left[\frac{1+(e-1)2x-x^2}{1-x^2} \right]^{e}$$
  6. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có AB=2AC. gọi M là trung điểm của AB. I(1,-8) là tâm đường tròn tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại M và C. biết pt BC: x-9y+5=o. và A thuộc đường thẳng x + y - 3= 0. tì
  7. Tìm ước chung lớn nhất của...