PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu


  1. Tìm thể tích hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, có hình chiếu vuông góc của $A$ lên mp $(A'B'C')$ là trung điểm $A'B$'...
  2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB=2a, AD=BC=CD=a, SA=a√3...
  3. Cho hình chóp tam giác đều SABC có góc giữa mặt bên
  4. Lớp 12 Tính thể tích khối chóp S.ABMN theo a
  5. Trọng tâm G của tứ diện đều
  6. Chương 2 : Hình nón - Hình trụ
  7. Chương 2 : Hình nón - Hình trụ