PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Số phức


  1. Lớp 12 Trong mặt phẳng phức Oxy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả:$\left|z-3+4i \right|=2$
  2. Tìm số phức $z$ thõa mãn $az+b\bar{z}+\frac{c}{z}=bz+c\bar{z}+\frac{a}{z}=c z+a\bar{z}+\frac{b}{z}$
  3. Giải phương trình nghiệm phức sau $z^{4} - 4z^{3} +17z^{2} - 16z +52 = 0$
  4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của số phức