PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quan hệ song song (KG)


 1. Bài toán về thiết diện của hình chóp liên quan đến trọng tâm mặt bên
 2. Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc (ABCD) và SA = $a \sqrt{3}$.
 3. Cho hình chóp SABC, ABC là tam giác vuông tại A, BC = 2a, góc ABC = 60o, M là trung điểm của BC.
 4. Cho hình chóp SABCD có SA$\perp \left(ABCD \right)$ và AB=a,góc giữa SC và đáy ABCD là 45$^{0}$,góc giữa SC và mặt phẳng SAB bằng 30$^{0}$ tính thể tích của hình chóp SABCD.
 5. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có các mặt bên đều là hình vuông cạnh a. D,E,F là trung điểm của BC,A'C',C'D'. Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của
 6. Cho chóp SABC đáy là tam giác vuông tại C, CA=b, CB=a, SA=h, SA vuông góc với đáy. D là trung điểm của AB. Tính: a, góc giữa AC và SD b, d(AC,SD) c, d(BC,SD)
 7. Lớp 11 Cho tứ diện $ABCD$, $M$ thuộc $SA$, $(P)$ qua $M$ và cắt $BC$ ở $N$, $CD$ ở $E$, $AD$ ở $F$ a, CMR: nếu $AC = BD$ thì chu vi $MNEF$ không đổi b, Tìm $M$ để $MNEF$ là hình thoi c, Tìm $M$ để $MNEF$ có diện tích max
 8. Lớp 11 Thiết diện của tứ diện đều và các câu hỏi liên quan .
 9. Lớp 11 Tính độ dài đoạn thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và ( SCD) ?
 10. Lớp 11 a) Chứng minh rằng :$$\frac{{MN}}{{SA}} + \frac{{MP}}{{SB}}$$ không đổi ? b) Tìm tập hợp điểm M để diện tích tam giác MNP lớn nhất ?
 11. Lớp 11 a) Chứng minh rằng tứ giác MNEF là hình bình hành ? b) Tìm tập hợp tâm I của hình bình hành MNEF ?
 12. Cho hình trụ $ABC.A'B'C'$. Chứng minh rằng:$AB', BC;, CA'$ không thể cùng song song với một mặt phẳng
 13. Lớp 11 Cho hình chóp S.ABC . Gọi I ; J ; K lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB ; SBC ; SCA . a) chứng minh rằng (IJK) song song với (ABC) ? b) Tìm tập hợp các điểm M nằm trong hình chóp sao cho KM song song (ABC)
 14. Hỏi Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (ABC') và (A'B'C')
 15. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. H là trung điểm của A'B'... Giải các yêu cầu có liên quan
 16. Chứng minh, tìm giao và thiết diện
 17. Lớp 11 Cho tứ diện đều ABCD có độ dài cạnh là a ;Gọi I và J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và DBC ; điểm M thuộc canh AB . mp(MIJ) cắt các cạnh AC ; DC ; và DB lần lượt tại N ; P ; Q .
 18. Lớp 11 Lý thuyết và bài tập hình học không gian chương II lớp 11 (Quan hệ song song)- ban cơ bản-Ôn thi Hk1.
 19. Lớp 11 Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' . Gọi M và N lần lượt lần lượt là trung điểm của B'C' và CD
 20. Hỏi Cho tứ diện ABCD. M, N là hai điểm lần lượt trên AC và AD. O là một điểm bên trong $\Delta BCD$. Tìm giao điểm của:
 21. Hỏi Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP)
 22. Hỏi Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
 23. Hỏi Chứng minh CD, IG, HF đồng quy
 24. Hỏi Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNI)
 25. Hỏi Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (AMN)
 26. Hỏi Tìm thiết diện của hình chóp với (AGM)
 27. Hỏi Xác định thiết diện của hình chóp với (MNP) và tính tỉ số mà (MNP) chia các cạnh SA, BC, CD
 28. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q là các điểm lần lượt nằm trên BC, SC, SD, AD sao cho MN // BS, NP // CD, MQ // CD
 29. Cho hình chóp S.ABCD. M, N là hai điểm bất kì trên SB, CD. Mặt phẳng (P) qua MN và song song với SC.
 30. Lớp 11 Xác định thiết diện của tứ diện ABCD với (P)
 31. Tìm quỹ tích trung điểm I của MN.
 32. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'.................
 33. Cho hình chóp S.ABCD. Một mặt phẳng (P) thay đổi đi qua điểm $A$ cắt $SB, SC$ lần lượt tại $B', C'$ CMR: Nếu $\frac{SB}{SB'}+\frac{SC}{SC'}=3$ thì mp (P) luôn chứa 1 đường thẳng cố định
 34. Cho $ABCD$ là tứ diện thoả mãn điều kiện $S_{DAB}=S_{DBC}=S_{DCA}$ và $\hat{ADB}+\hat{BDC}+\hat{CDA}=180 độ $. Chứng minh rằng tư diện $ABCD$ là tứ diện gần đều (tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau)
 35. Cho $A, B, C$ là các điểm phân biệt trong không gian. $(P)$ là một mặt phẳng cố định. Tìm $M$ thuộc mp $(P)$ sao cho : $S=MA^2+4MB^2-9MC^2$ đạt GTLN
 36. Chứng minh rằng $\dfrac{{SB}}{{SH}} + \dfrac{{SD}}{{SK}} - \dfrac{{SC}}{{SM}}$ có giá trị không đổi.
 37. Giải bpt sau: 2x + 2 $\leq $ $\sqrt{x - 1} + \sqrt{3x^{2} + 4x + 5}$
 38. Chứng minh đường thẳng PQ song song với (SBC)
 39. Lớp 11 [Help-- HHKG Khó]
 40. Hỏi 1 cách chứng minh khác cho hệ quả 2 trang 58 SGK Hình học nâng cao 11
 41. Cho tứ diện ABCD. Gọi G_{1}, G_{2}, G_{3} lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ACD, ADB. Tìm thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (G_{1}G_{2}G_{3})
 42. Lớp 11 Chứng minh song song trong không gian khó
 43. Giup minh vs!
 44. Lớp 11 Mọi người giúp mình bài này với
 45. Cho tam giác ABC và DEF nằm trong 2 mặt phẳng song song (P) và (Q)
 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết SA = SB = SC = a (với a là số thực dương cho trước). Chứng minh: SD< a√3