PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mệnh đề - Tập hợp


  1. Chứng minh $\sqrt{6}$ là số vô tỉ
  2. Chứng minh tập hợp con
  3. Chứng minh rằng $A\oplus B=(A\mid B)\bigcup (B\mid A)$.
  4. Chứng minh rằng:
  5. Cho hai nữa khoảng % \[A = \left( { - \infty ;m} \right);B = \left[ {5; + \infty } \right)\]% .Biện luận theo m để % \[A \cap B;A \cup B\]%
  6. Hỏi Phản chứng
  7. Hỏi Phản chứng