PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hình học 12


  1. Hình học phẳng
  2. Lớp 12 Thể tích hình lăng trụ.
  3. Cho tứ diện ABCD có AB=CD=a, AC=BD=b, AD=BC=c. CMR
  4. Cho hai đường tròn (C1),(C2) lần lượt có tâm O1, O2 cắt nhau tại A,B; P là điểm nằm trên đường thẳng AB.
  5. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt nằm trên cạnh AB và CD. Biết thể tích của tứ diện ACMN và BDMN lần lượt bằng 500 và 506. Tính giá trị nhỏ nhất của thể tích tứ diện ABCD.
  6. Hỏi Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng .
  7. Lớp 12 Tìm tọa độ B,C và viết phương trình mặt phẳng (ABC).
  8. Hỏi Lập pt mặt cầu