PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hình học 11


 1. Hãy xác định điểm M trên tia Ax sao cho $\Delta$ MB'C' có diện tích nhỏ nhất.
 2. Lớp 11 Hình học không gian
 3. Cho tam giác ABC nội tiếp (O;R), M là điểm nằm trong tam giác. Gọi E, F, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên BC, CA, AB. Tính $\frac{S \Delta ABC}{S \Delta EFK}$ theo R và a = OM
 4. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 5. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh =a, I di động trên SC. Qua A dựng mp // BD, cắt SB ở M, SD ở N. Tìm quỹ tích gđ AM,NI.
 6. Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O;3cm). Trên cung nhỏ AB lấy điểm M ( M khác A và B). Gọi K là giao điểm của AC và BM, N là giao điểm của BC và AM. Tính tích AK.BN ?
 7. Cho tứ diện ABCD có AB $\perp $ (BCD). Gọi O và H lần lượt là trực tâm của $\Delta BCD và \Delta ACD$. CMR $OH\perp (ACD).$
 8. Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Biết AB = CD =2a, MN = $a\sqrt{3}$ . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.
 9. Lớp 11 Cho hình chóp SABCD đáy hình vuông. SA vuông góc đáy. gọi B' C' D' là hình chiếu vuông góc của a lên SB SC SD. Chứng minh A B' C' D đồng phẳng
 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC, (P) là mặt phẳng qua AM và song song với BD. Gọi E là giao điểm của SB với (P).
 11. Xác định thiết diện đi qua 2 điểm nằm trên 2 cạnh chéo nhau của hình chóp
 12. Cho tứ diện ABCD.MNPQRS là 6 điểm lấy trên 4 cạnh AB;BC;CD;DA Chứng minh nếu 4 điểm PQRS đồng phẳng thì: a)PQ;RS;AC đôi một song song hoặc đồng quy b)QR;PS;BD song song hoặc đồng quy
 13. Góc giữa mặt đáy với mặt bên là góc gì?
 14. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng
 15. Hình học không gian
 16. Lớp 11 [ Hỏi ] Hoạt động 5 sgk hình học 11 nâng cao trang 88
 17. Hình học không gian
 18. Cho S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A với BC=2a. góc ABC=$60^{o}$. gọ
 19. Cho tam giác ABC với AB=7, BC=5, AC=8. Trên đường thẳng vuông góc với mp(ABC) tại A lấy S sao cho Á= 4. tính khoảng cách từ S đến BC
 20. Chứng minh rằng với mọi điểm $P$ thì $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrigh tarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=4\overrightarrow{PI }$
 21. Tính khoảng cách giữa $SC$ và $DE$
 22. Lớp 11 Bài tập về hình học không gian
 23. Tính góc giữa đường thẳng $MN$ và $mp(SBD)$
 24. Hỏi Về bài toán hình không gian
 25. Khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng
 26. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm I và J,K là điểm thuộc miền trong tam gáic BCD, tam giác ACD . tìm giao tuyến mp (IJK) với các mặt của tứ diện ABCD
 27. Hình không gian
 28. Giúp mình tính Cos góc A
 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 3a. Gọi M là trung điểm AB, hình chiếu vuông góc H của S trên đáy trùng với giao điểm của AC và DM. Tam giác SAC vuông tại S.
 30. Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc SA=a, SB=b, SC=c. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC). Chứng minh rằng $a.S_{HBC}+b.S_{HAC}+c.S_{HAB}\leq abc.\frac{\sqrt{3}}{2}$
 31. Chứng minh NE song song với (SBP)
 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành , gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và SC . Tìm I là giao điểm của MN và (SBD) . Chứng minh I là trung điểm của MN
 33. Xem giùm mk vs
 34. Hình học không gian 11: Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm $\Delta$ BCD , M là trung điểm AD , điểm N thuộc AC sao cho $AC = 3NC$. Gọi I là giao điểm của $(GMN)$ với AB. Tỉ số $\dfrac{IA}{AB} = ?$
 35. Cho hình chóp S.ABC và 1 điểm M nằm trong tam giác ABC, các đg thẳng qua M lần lượt // SA,SB,SC cắt các mp (SBC),(SCA),(SAB) tại A' , B' , C' . Ta có MA' / SA+ MB' / SB+ MC' / SC = ..
 36. Nhờ thầy cô giúp ạ !
 37. Hình:Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB=4a.