PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đại số 10


 1. Hỏi về phương pháp ví dụ và phản ví dụ
 2. Lớp 10 Rút Gọn Biểu Thức Sau :$$A = \left| {x + 1} \right| + \left| {x + 2} \right| + \left| {x + 3} \right| + ......... + \left| {x + 100} \right|$$
 3. Hỏi Tính giá trị biểu thức: P = $\dfrac{ax^2 + by^2 + cz^2}{bc.(y-z)^2 + ac.(x-z)^2 + ab.(x-y)^2}$
 4. Lớp 10 Giải phương trình \[\sqrt{x^2+5}=x+\dfrac{1}{\sqrt{x^2-3}}\]
 5. Giải phương trình $x^2+4x+5=4\sqrt{4\sqrt{4x+7}-1}$
 6. Cho PT: ${x}^{3}-5{x}^{2}+3x+1=0$ Gọi ${x}_{1};{x}_{2};{x}_{3}$ lần lượt là 3 nghiệm .CMR $A_{2010}$ ko chia hết cho 4 với mọi N thuộc N*
 7. CMR : $\frac{a}{a^{3}+b^{2}+c} + \frac{b}{b^{3}+c^{2}+a} + \frac{c}{c^{3}+a^{2}+b} \leq 1$
 8. Cho $x,y$ thuộc $\mathbb{R}$ thoả mản $x^3+y^3+3xy=1$ Tìm max,min $P= \dfrac{x+2y-xy}{x^2+4y^2+4}$
 9. Chứng minh ${\rm{cos}}\frac{\pi }{{32}} = \frac{1}{2}\left( {\sqrt {2 + \sqrt {2 + \sqrt {2 + \sqrt 2 } } } } \right)$
 10. Tìm các số nguyên tố $p_{i}$ sao cho $ p_{1}^2+p_{2}^2+...+p_{7}^2=p_{8}^2$
 11. Chứng minh tam giác ABC vuông cân tại A khi và chỉ khi AC.AB=2BD.DC
 12. Lớp 10 Chứng minh hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{x^2} + 4} }}$ đồng biến
 13. Cho $a,b>0$, $a+b=2$ Tìm gtnn: P=$\frac{1}{4a^2+2}+\frac{1}{4b^2+2}+\frac{1}{ab}$
 14. Tìm giá trị nhỏ nhất
 15. Min $M=x^3-y^3-12(x-y)$
 16. Mclass.vn-đề số 1
 17. $\dfrac{a^2}{b^5}+\dfrac{b^2}{c^5}+\dfrac{c^2}{d^5 }+\dfrac{d^2}{a^5}$ $\geq$ $\dfrac{1}{a^3}+\dfrac{1}{b^3}+\dfrac{1}{c^3}+\dfr ac{1}{d^3}$
 18. $ab+bc+ca$ $\geq$ $3+\sqrt{a^2+1}+\sqrt{b^2+1}+\sqrt{c^2+1}$
 19. Thắc mắc về dấu = của BĐT
 20. $8.cos\dfrac{4\Pi}{9}.cos\dfrac{2\Pi}{9}.cos\dfrac {\Pi}{9} =1 $
 21. Định m để phương trình : $-x^2+2(m+1)x+m^2-8m+15=0$ có 2 nghiệm cùng âm phân biệt
 22. Chứng minh các biểu thức lượng giác
 23. $\dfrac{cosB+cosC-cosA}{sinB+sinC-sinA}$ > $\dfrac{-\sqrt{3}}{3}$
 24. Tìm giá trị của m để các số sau là các số chính phương
 25. P =4sin3x+cos2x-cos6x+5
 26. $\begin{cases}(6x+5)\sqrt{2x+1}=3y^3+2y \\ y+\sqrt{x}=\sqrt{2x^2+4x-23} \end{cases}$