PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chương trình Toán lớp 11


 1. Giải phương trình: $1+sinx+\frac{1}{2}sin2x+2cosx-\frac{1}{2}sin2xsinx=0$ trên tập số thực: $x\in \left[0; \pi \right]$
 2. Cho đường tròn (C): $(x-1)^2+(y-2)^2=1$.
 3. Tìm GTLN của biểu thức $\frac{x}{1+x^2}$ + $\frac{y}{1+y^2}$ + $\frac{z}{1+z^2}$
 4. Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11-2014
 5. [Hỏi về sách] Nâng cao lớp 11
 6. Chứng minh phương trình $x^3-x^2+x-2=0$ có nghiệm $x_0$ > $\sqrt[7]{8}$
 7. Cho tứ diện OABC, tìm max $A=\dfrac{(tan\alpha +tan\beta +tan\gamma )^2+6}{tan^2\alpha tan^2\beta tan^2\gamma} $
 8. Tìm m để hệ có nghiệm thực
 9. Tính tỉ số $\dfrac{MN}{BC}$
 10. Luong giac
 11. Help miiiii