PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giải phương trình Vô tỷ


Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Giải phương trình : $\frac{{9 - 2x}}{{\sqrt {4 - x} }} + \frac{{4x + 3}}{{\sqrt {4x + 1} }} = \frac{{15}}{2}$
 2. Giải phương trình : $\sqrt[3]{{3x + 5}} = \sqrt[3]{{15x + 12}} - \sqrt[3]{{2x - 1}}$
 3. Giải phương trình : $2{x^2} - 11x + 21 = 3\sqrt[4]{{4x + 4}}$
 4. Giải phương trình : $(3x + 1)\sqrt {2{x^2} - 1} = 5{x^2} + \frac{3}{2}x - 3$
 5. Giải phương trình : $\sqrt {7 - {x^2} + x\sqrt {x + 5} } = \sqrt {3 - 2x - {x^2}} $
 6. Giải phương trình : ${\left( {x - 1} \right)^2} + 2\left( {x + 1} \right)\sqrt {\frac{{x - 3}}{{x + 1}}} = 12$
 7. Giải phương trình : $13.\sqrt{x-1} + 9.\sqrt{x+1} = 16x$
 8. Giải phương trình : ${x}^{2}+\sqrt[3]{{x}^{4}-{x}^{2}}=2x+1$
 9. Giải phương trình : $4\sqrt{1-x}-6=x-3\sqrt{1-{x}^{2}}+5\sqrt{1+x}$
 10. Giải phương trình: $\dfrac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{3-x}}=x-\dfrac{1}{2}$
 11. Giải phương trình: $2x + \dfrac{{x - 1}}{x} = \sqrt {{\rm{ }}1 - \dfrac{1}{x}} + 3\sqrt {x - \dfrac{1}{x}} $
 12. Giải phương trình: $(x^2+1)^2=5-x\sqrt{2x^2+4}$
 13. Giải phương trình : $\sqrt[3]{x+6}+{x}^{2}=7-\sqrt{x-1}$
 14. [Topic]: Giải phương trình bằng nhiều cách khác nhau
 15. Giải phương trình:$\sqrt{x-2}\ \left(x^2+6x-11 \right)=5{x^2-10x+1}$
 16. Giải phương trình :$2\sqrt{{x}^{2}-7x+10}=x+\sqrt{{x}^{2}-12x+20}$
 17. Giải phương trình:$\frac{4}{x}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}=x+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}$
 18. Giải phương trình: $ \sqrt[4]{4-2x}+\sqrt[4]{-1-2x}=\sqrt[4]{3-4x} $
 19. Giải phương trình :$2{x}^{2}-5x+2=4\sqrt{2({x}^{3}-21x-20)}$
 20. Giải phương trình:$\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}=2x-12+2\sqrt{x^2-16}$
 21. Giải phương trình: $\sqrt{1+\sqrt{1-4x^2}}=x\left( 1+\sqrt{1+\sqrt{1+2\sqrt{1-4x^2}}}\right)$
 22. Giải phương trình :$\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}\left[\sqrt{(1+x)^3}-\sqrt{(1-x)^3} \right]=\dfrac{2}{\sqrt{3}}+\sqrt{\dfrac{1-x^2}{3}}$
 23. Những bài toán chưa có lời giải
 24. Giải phương trình: $ x^{3}+6x^{2}-2x+3=(5x-1)\sqrt{x^{3}+3} $
 25. Giải phương trình: $\sqrt{4x^2+2x-1}+\sqrt{2x-4x^2+1}=4x^2-2x+2$
 26. Giải phương trình:$ \sqrt{\sqrt{2}-1-x}+\sqrt[4]{x}=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$
 27. Giải phương trình:$4x^2+13x+5+\sqrt{1-3x}=0$
 28. Giải phương trình:$ \sqrt{-x^{3}+3x-2}+\sqrt{x+1}=\sqrt{2} $
 29. Giải phương trình : $ \sqrt{2x^{2}-1}+\sqrt{x^{2}-3x-2}=\sqrt{2x^{2}+2x+3}+\sqrt{x^{2}-x+2} $
 30. Giải phương trình : $\sqrt[]{x+3} =\frac{1}{2}x-\frac{7}{2x}+5$
 31. Giải phương trình: $x^2 + \sqrt[3]{(16-x^3)^2} = 8$
 32. Giải phương trình: $x - 2\sqrt {x - 1} - \left( {x - 1} \right)\sqrt x + \sqrt {x^2 - x} = 0$
 33. Giải phương trình : $7{x^2} - 10x + 14 = 5\sqrt {{x^4} + 4} $
 34. Giải phương trình : $\sqrt{x-1}+\sqrt{x(\sqrt{x}-1)}=x $
 35. Giải phương trình: $x^2+\sqrt{x}=5$
 36. Giải PT: $ \sqrt{7x^{3}-11x^{2}+25x-12}=\frac{x^{2}}{2}+3x-\frac{1}{2} $
 37. Giải PT: $ 2x^{4}+(1-2x)^{4}=\frac{1}{27} $
 38. Giải PT: $ 18x^{2}-13x+2=\sqrt{3(81x^{4}-108x^{3}+56x^{2}-12x+1)} $
 39. Giải phương trình: $ \sqrt{3x^{2}-1}+\sqrt{x^{2}-x}-x\sqrt{x^{2}+1}=\frac{1}{2\sqrt{2}}(7x^{2}-x+4) $
 40. Giải phương trình $51\sqrt{x-2}=3x^2-58x+110$
 41. Giải phương trình :$\dfrac{(x-1)^4}{(x^2-3)^2}+(x^2-3)^4+\dfrac{1}{(x-1)^2}=3x^2-2x-5.$
 42. Giải phương trình : $4x^2+14x+11=4.\sqrt{6x+10}$
 43. Giải phương trình :$\sqrt[6]{1-\sqrt{{x}^{4}-{x}^{2}}}+\sqrt[3]{\sqrt{1-\sqrt{{x}^{4}-{x}^{2}}}+1}=\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x}$
 44. Giải phương trình :${x}^{2}=\sqrt{{x}^{3}-{x}^{2}}+\sqrt{{x}^{2}-x}$
 45. Giải phương trình $(1-x)\sqrt{5-4x^2}=2x$
 46. Giải phương trình: $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{x^2}{1-x^2}+\dfrac{5}{2}\left(\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}+\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)+2=0$
 47. Giải phương trình: $\sqrt{x^2-9x+24}-\sqrt{6x^2-59x+149}=5-x$
 48. Giải phương trình: $\sqrt{x^2-x+19}+\sqrt{7x^2+8x+13}+\sqrt{13x^2+17x+7}=3\sqrt{ 3}(x+2)$
 49. Giải phương trình : $\dfrac{{4{x^2} - 2x - 3}}{{2x + \sqrt {2x + 3} }} = \dfrac{{20 + 2x - 11\sqrt {2x + 3} }}{{2x}}$
 50. Giải phương trình: $(x-2)\sqrt{x}+\sqrt{x^3-8x\sqrt{x}+4x}=4\sqrt{x^2-2x-4}$
 51. Giải phương trình : $8{x^4} + 33{x^2} - 9 + 13{x^3}\sqrt {3 + {x^2}} = 0$
 52. Giải phương trình : $\sqrt {2 - \sqrt 2 \left( {x + 1} \right)} + \sqrt[4]{{2x}} = 1$
 53. Giải phương trình : $1 + \frac{{1 - x}}{{\sqrt {{x^2} - 1} }} = \frac{5}{{6x}}$
 54. Giải phương trình : $2\sqrt{x+ \sqrt{2x-1}} + \sqrt{2} \cdot \left(x^2+3x+1 \right) = \sqrt{2 \left(x-3 \right)}$
 55. Giải phương trình: $ \sqrt[4]{x}+\sqrt[4]{1-x}+\sqrt{x}-\sqrt{1-x}=\sqrt{2}+\sqrt[4]{8} $
 56. Giải phương trình: $ (2x+1)(2+\sqrt{(2x+1)^{2}+3})+3x(2+\sqrt{9x^{2}+3} )=0 $
 57. Giải phương trình: $ \sqrt[3]{2x+2}+\sqrt[3]{2x+1}=\sqrt[3]{2x^{2}}+\sqrt[3]{2x^{2}+1} $
 58. Giải phương trình sau: $ \sqrt[3]{x^{2}+4}=\sqrt{x-1}+2x-3 $
 59. Giải phương trình: $ \sqrt{x^{2}+1}=\frac{x^{2}+1}{2x}+\frac{(x^{2}+1)^ {2}}{2x(1-x^{2})} $
 60. Cho $ x\geq \frac{-1}{2} $.Giải phương trình: $ \frac{3}{2}x^{4}-2x^{3}-\frac{1}{2}x^{2}+\frac{5}{2}x+\frac{3}{2}=\sqrt[3]{3x+2} $
 61. Giải phương trình: $ 3x(2+\sqrt{9x^{2}+3})+(4x+2)(1+\sqrt{1+x+x^{2}})=0 $
 62. Giải phương trình: $ \sqrt{13x^{2}-6x+10}+\sqrt{5x^{2}-13x+\frac{17}{2}}+\sqrt{17x^{2}-48x+36}=\frac{1}{2}(36x-8x^{2}-21) $
 63. Giải phương trình: $ x^{2}-2x+3=\sqrt{2x^{2}-x}+\sqrt{1+3x-3x^{2}} $
 64. Giải phương trình: $ \sqrt{1-x^{2}}+\sqrt[4]{x^{2}+x-1}+\sqrt[6]{1-x}=1 $
 65. Giải phương trình: $ x^{2}-x-1000\sqrt{1+8000x}=1000 $
 66. Giải phương trình: $ \sqrt{1+\sqrt{2x-x^{2}}}+\sqrt{1-\sqrt{2x-x^{2}}}=2(x-1)^{4}(2x^{2}-4x+1) $
 67. Giải phương trình:$(2-x)\sqrt{x}+\sqrt{3-2x}=\sqrt{-x^3+7x^2-17x+15}$
 68. Giải phương trình $\sqrt{x+2}+\sqrt{5x+6}+2\sqrt{8x+9}=4x^{2}$
 69. Giải phươnh trình: $ \sqrt{2x+4}-2\sqrt{2-x}=\frac{12x-8}{\sqrt{9x^{2}+16}} $
 70. Giải phương trình: $\sqrt[3]{6x+1}=2x$
 71. Giải phương trình : $4x^3-7x+\sqrt[3]{4x^3-3x+1}=\sqrt[3]{4x-2}-3 $
 72. Giải phương trình: $ \sqrt[4]{x}=\frac{3}{8}+2x $
 73. [Topic] Sử dụng ẩn phụ và đạo hàm để giải phương trình và bất phuơng trình vô tỷ
 74. Giải phương trình $(13-4x)\sqrt{2x-3}+(4x-3)\sqrt{5-2x}=2+8\sqrt{16x-4x^2-15}$
 75. Câu II.2 - Đề thi thử số 4 ( PT vô tỷ )
 76. Giải phương trình : $x\sqrt x + \sqrt {x + 12} = 12\left( {\sqrt {5 - x} + \sqrt {4 - x} } \right)$
 77. Giải phương trình: $ \sqrt[4]{(x-2)(4-x)}+\sqrt[4]{x-2}+\sqrt[4]{4-x}+6x\sqrt{3x}=x^{3}+30 $
 78. Giải phương trình:$2 + 3x - {x^2} = \sqrt {\left( {1 + x} \right)\left( {4 - x} \right)} $
 79. [Topic] Phương trình; bất phương trình sáng tạo từ các thành viên k2pi.net
 80. Giải phương trình $x^{2}-2x+7\sqrt{x+3}=2\sqrt{1+8x}+\sqrt{1+\sqrt{1+8x}}$
 81. Giải phương trình: $2x^2 - x - \frac{1}{8} = \sqrt[3]{\frac{9}{8x^2} + \frac{1}{x} - 1}$
 82. Giải phương trình: $x+\sqrt{17-x^{2}} + x\sqrt{17-x^{2}} = 9$
 83. Giải phương trình : $(1+\sqrt{1+x})(\sqrt{2x^2-2x+1}+x-1)=x\sqrt{x}$
 84. [Vô Tỷ] Giải phương trình $2{{x}^{4}}-{{x}^{3}}=1-\sqrt[3]{{{\left( 1+{{x}^{2}} \right)}^{2}}}$
 85. Giải phương trình: ${x^3} + \sqrt {1 - 3{x^2} + 3{x^4} - {x^6}} = x\sqrt {2 - 2{x^2}} $
 86. Giải phương trình sau :$\sqrt {4{x^2} + 21} = 3x - 1 + \sqrt {4{x^2} + 5} $
 87. Giải phương trình: $\sqrt{3x^3+2x^2+2}+\sqrt{-3x^3+x^2+2x-1}=2x^2+2x+2$
 88. Giải phương trình : $\frac{{4\left( {{x^2} + 2x - 3} \right)}}{{\sqrt {4x + 5} + 3}} + \frac{{\sqrt {4x + 5} + \sqrt {2x + 1} }}{{x + 1 + \sqrt {2x + 1} }} = 0$
 89. Tìm tất cả các nghiệm thực của : $4 \left (\sqrt{x+1} -3 \right)x^2 + \left(13\sqrt{x+1} -8 \right)x -4\sqrt{x-1}-3=0.$
 90. Giải phương trình: $3\left ( \sqrt{2x^{2}+1}-1 \right )=x\left ( 1+3x+8\sqrt{2x^{2}+1} \right )$
 91. Giải phương trình: $\left(x-3 \right)\sqrt{x^{2}+5x+2}=x^{2}-x-6$
 92. Giải phương trình: $x\sqrt{x^{2}+1}+11x^{2}-1=0$
 93. Giải phương trình sau :$\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{2x-3}}=\sqrt{3}\left ( \dfrac{1}{\sqrt{4x-3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5x-6}} \right )$
 94. Giải và biện luận phương trình $m\sqrt{x}=\sqrt{x+2mx\sqrt{x^2+m^2}}$
 95. Giải phương trình: $\sqrt{\frac{x^{3}}{3-4x}}-\frac{1}{2\sqrt{x}}=\sqrt{x}$
 96. Giải phương trình : $x=1+\frac{1}{2}\sqrt{x^{3}+x^{2}-8x-2}+\sqrt[3]{x^{3}-20}$
 97. Giải phương trình: $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^{2}-5x-1$
 98. Câu 2- đề thi học kì I của lớp 11
 99. Giải phương trình : $x\left( {x + 1} \right)\left( {x + 4} \right) + 1 = \left( {{x^2} + 2x + 3} \right)\sqrt {{x^2} + x + 1} $
 100. Giải phương trình : ${x^2}\sqrt {2\left( {x - 3} \right)} - 1 = \sqrt[3]{{3x - \frac{1}{2}}}$
 101. Giải phương trình : $\sqrt {x + 1} + \frac{{4\left( {\sqrt {x + 1} + \sqrt {x - 2} } \right)}}{{3{{\left( {\sqrt {x - 2} + 1} \right)}^2}}} = 3$
 102. Giải phương trình : $3x + \frac{1}{\sqrt{2x-7}}+\frac{1}{\sqrt{x-3}} =2 \left(\sqrt[4]{2x-7} + \sqrt[4]{x-3} +5 \right)$
 103. Tìm m để pt: $3\sqrt{x-3}+4m+8=\sqrt{x+5}+(m+2)x$
 104. Giải phương trình sau: $8{x^2} - 13x + 7 = \left( {x + \frac{1}{x}} \right)\sqrt[3]{{3{x^2} - 2}}$
 105. Giải phương trình sau: $\sqrt[3]{{3x - 5}} = 8{x^3} - 36{x^2} + 53x - 25$
 106. Giải phương trình sau: $x + 2\sqrt {\frac{{3x - 1}}{5}} = 4\sqrt[4]{{\frac{{{x^4} + 4}}{{20}}}}$
 107. Bài toán liên quan đến phương trình $mx-\sqrt{x-3}=m+1$
 108. Câu 2.2-đề thi thử đại học tháng 12-2012
 109. Giải phương trình sau: $(x+2)(\sqrt{2x^2+4x+6}+\sqrt{2x-1})=2x^2+6x+7$
 110. Câu 3.Đề thi thử đai học Hồng Đức lần 1-Thanh Hóa
 111. Giải phương trình : $$x^{4}-40x+52-8\sqrt{x^{3}-4x+15}=0$$
 112. Giải phương trình : $\sqrt[4]{2-x} + \sqrt[4]{x}=\sqrt[4]{3x+13}$
 113. Giải phương trình :$\sqrt{2-x^{2}}+\sqrt{2-\frac{1}{x^{2}}}=4-\left(x+\frac{1}{x} \right)$
 114. Tìm $m$ để phương trình sau có đúng một nghiệm thực: $\sqrt[4]{x^{4}-13x+m}+x=1$
 115. Giải phương trình: $x\sqrt{x}+\sqrt{x+12}=12\left(\sqrt{5-x}+\sqrt{4-x} \right)$
 116. Giải phương trình: $\sqrt{x+1}+1=2\sqrt{x}+9x^{2}$
 117. Giải phương trình $7x^{2}-13x+8=2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^{2})}$
 118. Giải phương trình : $8x^{2}-13x+7 = (1+ \frac{1}{x})\sqrt[3]{3x^{2}-2}$
 119. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{2x^{2}-mx}-\sqrt{x^{2}-4}=0$ có nghiệm ?
 120. Giải phương trình $(x-18)(x-7)(x+35)(x+90)=2001x^{2} $
 121. Giải phương trình $(2001-x)^{4} + (2003-x)^{4}=2000$
 122. Giải phương trình $\sqrt{x^{2}+x-1}+\sqrt{-x^{2}+x+1}=x^{2}-x+2$
 123. Giải phương trình : $x^{5}-15x^{3} +45x -27 = 0 $
 124. Giải phương trình : $\sqrt[5]{27} x^{10} - 5x^{6} + \sqrt[5]{864} = 0$
 125. Giải phương trình : $ \sqrt{ \frac{1-x}{x}}= \frac{2x+x^2}{1+x^2} $
 126. Giải phương trình $\frac{11}{x^{2}} - \frac{25}{(x+5)^{2}} = 1$
 127. Giải phương trình : $8x^{2} - 13x +7 =(1 + \frac{1}{x})\sqrt[3]{3x^{2} - 2}$
 128. Giải phương trình : $\sqrt{2x+4}-2\sqrt{2-x}=\frac{12x-8}{\sqrt{9x^{2}+16}}$
 129. Tìm các nghiệm thực thuộc khoảng $\left(-\frac{1}{2};0\right)$ của phương trình: $$128{x^2}\left(4{x^2}-1\right)\left(8{x^2}-1\right)^{2}=2x-1$$
 130. Giải phương trình sau $\sqrt{5+4\sqrt{9-\sqrt{x}}}=\sqrt{13}(26-x)$
 131. Giải phương trình: $x=\sqrt{x^{2}-7x+12}+\sqrt{x^{2}-9x+20}+\sqrt{x^{2}-8x+15}$
 132. Giải phương trình: $\frac{8}{x^{2}}+\sqrt{x}=\frac{5}{2}$
 133. Giải phương trình: $x^{4}+x^{2}+1=3x^{2}\sqrt{x^{2}-2x}$
 134. Giải phương trình: $\dfrac{2\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{3-x}}=2x-1$
 135. Giải bất phương trình $13\sqrt{x^2-x^4}+9\sqrt{x^2+x^4}=16$
 136. Giải phương trình : $\sqrt{5x^{2}+4x}-\sqrt{x^{2}-3x-18}=5\sqrt{x}$
 137. Câu II.2 Đề thi thử số 7 của k2pi.net
 138. Giải phương trình $(\sqrt{7-x^2}-2)(x^2-1)+x^2+(x-1)^2=2$
 139. Giải phương trình: $\frac{{16}}{9}{y^3} + \frac{4}{3}{y^2} + \frac{2}{3} = 0$
 140. Giải phương trình: $ - 6{x^3} + 6{x^2} + 5x - 6 = 0$
 141. Giải phương trình : $x^{3}+\frac{2\sqrt{17}}{x^{3}}=\frac{15}{x}$
 142. Giải phương trình : $\sqrt{\frac{7}{4}\sqrt{x}-1+x^{2}}=\left(1-\sqrt{x} \right)^{2}$
 143. Giải phương trình :$\sqrt{\frac{x+2}{2}}-1=\sqrt[3]{3\left(x-3 \right)^{2}}+\sqrt[3]{9\left(x-3 \right)}$
 144. Giải phương trình : $\frac{8x\left(1-x^{2} \right)}{\left(1+x^{2} \right)^{2}}-\frac{2\sqrt{2}x\left(x+3 \right)}{1+x^{2}}=5-\sqrt{2}$
 145. Giải phương trình : $\left(x+\frac{5-x}{\sqrt{x}+1} \right)^{2}=\frac{-192\left(\sqrt{x}+1 \right)}{5\sqrt{x}-x\sqrt{x}}$
 146. Giải PT: ${x^4} + 2{x^3} + 2{x^2} - 2x + 1 = \left( {{x^3} + x} \right)\sqrt {{\rm{ }}\frac{{1 - {x^2}}}{x}} $
 147. Giải phương trình : $5\left(x\sqrt{x^{2}+6}+\left(x+1 \right)\sqrt{x^{2}+2x+7} \right)=13\left(2x+1 \right)$
 148. Giải phương trình : $x^{5}-x^{4}-x^{3}-11x^{2}+25x-14=0$
 149. Giải phương trình$x = \sqrt {x - \frac{1}{x}} + \sqrt {1 - \frac{1}{x}} $
 150. Giải phương trình $\sqrt{4x^{2}+14x+9}- \sqrt{x^{2}-x-20}= 5\sqrt{x+1}$
 151. Giải phương trình : $(6x^{2}-x-2)\sqrt{3x^{2}-4x+1}=(10x^{2}-11x+4)\sqrt{x^{2}+x-1}$
 152. Giải phương trình : $2(x^{2}+x-1)^{2}+2x^{2}+2x=3+\sqrt{4x+5} $
 153. Giải phương trình (Tạp chí toán học tuổi trẻ số 424 tháng 10 năm 2012)
 154. Giải phương trình: $(1-2x)^8+2x^8=\frac{1}{2187}$
 155. Giải phương trình : $5x^{2}-14x+11-(4x-5)\sqrt{3x-5}=0$
 156. Giải phương trình : $7x^{2}-10x+14=5\sqrt{x^{4}+4}$
 157. Phương trình phi tuyến $\sqrt{3x+1} = -4x^{2} + 13x - 5$
 158. Tìm số nghiệm của phương trình:$ x^5-10x^3+9x-1=0$
 159. Giải phương trình: $(x+1)\sqrt{x+2}+(x+6)\sqrt{x+7}=x^2+6x+12$
 160. Tìm $m$ để phương trình sau có nghiệm thực: $\left| {x +2} \right| +(4-m)\left| {x - 2} \right|=(m-1)\sqrt{x^2-4}$
 161. Giải phương trình : $\sqrt[3]{\frac{x^{9}+9x^{2}-1}{3}}=2x+1$
 162. Giải phương trình $\sqrt{x^2-16}=2+\sqrt{x-4}$
 163. Giải phương trình : $2\sqrt{4x^{2}-x+1}-\sqrt{9x^{2}-4x+4}=3\sqrt[3]{2x^{2}-x^{3}}-2x$
 164. Giải phương trình :$x-1+\sqrt[3]{\frac{7}{4}-x^{3}}=\sqrt{4x^{2}-4x-1}$
 165. Giải phương trình $\sqrt {1 + \sqrt {2x - {x^2}} } + \sqrt {1 - \sqrt {2x - {x^2}} } = 2{\left( {1 - x} \right)^4}\left( {2{x^2} - 4x + 1} \right)$
 166. Giải phương trình $\frac{x+5}{\sqrt{x^{2}-9}+4}-\frac{2}{\sqrt{2x-1}+3}=1$
 167. Câu 3 đề ôn tập môn Toán tuoituoitre.eazy.vn
 168. Giải phương trình: $ \sqrt{2x+3}+\sqrt{x+1}=3x-16+2\sqrt{2x^2+5x-13} $
 169. Giải phương trình: $ \frac{3x+3}{\sqrt{x}}=4+\frac{x+1}{\sqrt{x^2-x+1}}. $
 170. Giải phương trình : ${\left( {{x^2} + 2} \right)^2} = 6 - x\sqrt {{x^2} + 4} $
 171. Giải PT : $\sqrt {\frac{{16}}{{x + 1}}} - 11 = \frac{x}{{x + 1}}$
 172. Giải phương trình:$\sqrt{x}+\sqrt{3-x}=x^{2}-x-2$
 173. CMR: với mọi m phương trình : $x^{3}+ 3mx^{2} -3m^{2}x - 2 = 0$ luôn có nghiệm thực dương
 174. Giải phương trình sau: $2x + \frac{{x - 1}}{x} = \sqrt {1 - \frac{1}{x}} + 3\sqrt {x - \frac{1}{x}} $
 175. Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất $x \in \left[ {\frac{{ - 1}}{2};1} \right]$ $3\sqrt {1 - {x^2}} - 2\sqrt {{x^3} + 2{x^2} + 1} = m$
 176. Giải phương trình $2(3x+1)\sqrt{2x^2-1}=10x^2+3x-6$
 177. Giải phương trình:$\sqrt {4x^2 - x + 10} + 2x = 3\sqrt[3]{{2x^2 - x^3 }} + \sqrt {9x^2 - 4x + 4} $
 178. Giải phương trình $\sqrt{x^{4}-6x^{2}+1}+1=\sqrt{5x}$
 179. Giải phương trình: $7x^{2}+7x =\sqrt{\frac{4x+9}{28}}$
 180. Giải phương trình: $\sqrt{3x^{2}-1} +\sqrt{x^{2}-x} -x\sqrt{x^{2}+1} =\frac{1}{2\sqrt{2}}(7x^{2}-x+4)$
 181. Giải phương trình: $2\sqrt[n]{(1+x)^{2}} +3\sqrt[n]{1-x^{2}} +\sqrt[n]{(1-x)^{2}} =0$
 182. Giải phương trình : $\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+\sqrt{3}}} +\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{x}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}$=$\sqrt{x}$
 183. Giải phương trình : $\sqrt[4]{3x+15}-\sqrt[4]{x+13}= \sqrt[4]{11-x}-\sqrt[4]{9-3x}$
 184. Giải phương trình: $\sqrt{x+\dfrac{4}{3}}=27x^2+18x$
 185. Giải phương trình $\sqrt{(x+1)(2-x)}=1+2x-x^2$
 186. Giải phương trình : $(x-1)\sqrt{x+2}=x-3+(x+1)\sqrt{x-1}$
 187. Giải phương trình : $\left( {x - 3} \right)\left( {\frac{1}{2}x + \sqrt x } \right) = \left( {x - 1} \right)\sqrt {2x + 1} + 3\sqrt x - 11$
 188. Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm dương? $\sqrt{x^2-4x+5}=m+4x-x^2$
 189. Giải phương trình : $\sqrt {x - \frac{1}{x}} - x\sqrt {1 - \frac{1}{x}} = 2{\rm{ }}(x \in R).$
 190. Giải phương trình : $2x^2+2x+1=2\sqrt{4x+1}$
 191. Giải phương trình : $\sqrt{6x+10}=x^2-13x+2$
 192. Tìm a để phương trình sau có đúng 4 nghiệm : $\sqrt[3]{{x^3 + 2x + 2}} - \sqrt[3]{{x^3 - 2x + 2}} = \sqrt[3]{{ax}}$
 193. Tìm $m$ sao cho phương trình sau có nghiệm thực: $(2x - 3)\sqrt {4x^2 - 12x + 11} + mx\sqrt {m^2 x^2 + 2} = 3 - 2(m + 1)x$
 194. Câu 3 - PT vô tỉ. Thi thử lần 1 chuyên Lam Sơn
 195. Giải phương trình:$2(x-2)(\sqrt[3]{x+5}+2\sqrt{2x-5})=3x-1$
 196. Giải phương trình: $2\sqrt{x^{2}-2x-1} +\sqrt[3]{x^{3}-14} = x-2$
 197. Giải phương trình: $\sqrt[3]{{x^2 - 2x + 5}} + 5 = \sqrt {x - 2} + 2x$ (Đề thi thử KHTN đợt 3)
 198. Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất : $\sqrt[4]{x} +\sqrt[4]{2-x} +\sqrt{x} +\sqrt{2-x} =m$
 199. Tìm m để BPT sau có nghiệm : $x^{3} +3x^{2} -1 \leq m(\sqrt{x} -\sqrt{x-1})^{3}$
 200. Tìm m để phương trình : $\sqrt{x}+\sqrt{x-1}+2m\sqrt{x(1-x)}-2\sqrt[4]{x(1-x)}=m^{3}$ có nghiệm duy nhất
 201. Giải phương trình \[\frac{2x^2-13x+ 38}{\sqrt{2x^2-10x+44}+\sqrt{3x + 6}} = 4 - x\]
 202. Giải phương trình: $\sqrt[4]{1-x^{4}}+\sqrt[3]{1-x^{3}} +\sqrt{1-x^{2}} +\sqrt{1+x^{2}}+\sqrt[3]{1+x^{3}}+\sqrt[4]{1+x^{4}}=6$
 203. Giải phương trình : $2x^{4}+(1-2x)^{4}=\frac{1}{27}$
 204. Cho $\begin{cases}x,y>0\\x^{3}+y^{3}=1\end{cases}$ Giải phương trình :$x^{4}+y^{4}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
 205. Giải phương trình: $\sqrt[3]{x^2-1}-\sqrt{x^3-2}+x=0$
 206. Giải phương trình vô tỷ: $4(\sqrt{x+1}-3)x^2+(13\sqrt{x+1}-8)x-4\sqrt{x-1}-3=0$
 207. Giải phương trình $(x+1)^2=\frac{1}{\sqrt{x+2}+2}$.
 208. Giải phương trình $x^3+x^2+2\sqrt{x+2}+1=3x-2(x^2-2x)\sqrt{x^2+2}$
 209. Giải phương trình sau: $\frac{3x^2-3x+1}{2x-1}+\frac{1}{x^2}=\frac{\sqrt{2x-1}}{x}+\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$
 210. Giải phương trình: $\sqrt[3]{x^2-2x+5}+5=\sqrt{x-2}+2x$ (Đề KHTN lần III)
 211. Giải phương trình:$\sqrt {1 + x} - \sqrt {1 - x} = \sqrt 2 .x^2 $
 212. Giải phương trình: $x^3 + \left( {1 + x^2 } \right)\sqrt {1 - x^2 } = 1 - x\sqrt {1 - x^2 } $
 213. Chứng minh rằng phương trình $ax^2+bx+c=0$ có nghiệm $x_0\in (0;2)$
 214. Giải phương trình:$8x^3-17x^2+10y-2=2\sqrt[3]{5x^2-1}$
 215. Giải phương trình : $\left(\sqrt{x+1}+1 \right)^{3}=\sqrt{x^{3}+2}$
 216. Giải phương trình $\sqrt[4]{5y^{2}-4y^{2}}-\sqrt{5y^{2}-4y^{4}}=4y^{3}$
 217. Giải phương trình $$\frac{\sqrt[3]{8-x}-\sqrt[3]{x-6}}{\sqrt[3]{8-x}-\sqrt[3]{x-6}} = 7-x$$
 218. Giải phương trình: $\sqrt[3]{{{x}^{2}}-2x+5}+5=\sqrt{x-2}+2x$
 219. Giải phương trình: $ \sqrt{2x^2+4x}+ \sqrt{x-1} =2x+1$
 220. Giải phương trình sau $(3{{x}^{2}}+11)\sqrt{{{x}^{2}}+1}=3\sqrt{3}{{x}^{ 3}}-8{{x}^{2}}+11\sqrt{3}x+4$
 221. Giải phương trình sau $\sqrt{(3{{x}^{2}}+4)(2{{x}^{2}}+2x+1)}=\sqrt{3}{{ x}^{2}}-2x-2$
 222. Giải PT: $\sqrt{2x+5} =32x^{2}+32x-20$
 223. Giải PT : $(2x+1)\sqrt{x^{2}+3} =3x^{2}+x+2$ Hãy nêu phương pháp cho PT dang này nếu có
 224. Giải phương trình $5\left[x\sqrt{x^2+6}+ \left(x+1 \right)\sqrt{x^2+2x+7} \right] =13\left(2x+1 \right)$
 225. Giải phương trình sau:$2\sqrt{x^2-2x-1}+\sqrt[3]{x^3-14}=x-2$
 226. Giải phương trình sau: $\sqrt{12-\frac{12}{x^2}}+\sqrt{x^2-\frac{12}{x^2}}=x^2$
 227. Giải phương trình: $x+2\sqrt{7-x} = 2\sqrt{x-1}+\sqrt{-x^{2}+8x-7}+1$
 228. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm: $\left( {x + 1} \right)\sqrt {x + 3} + \sqrt {2x + 19} = \left( {m - 1} \right)\left( {\sqrt {5 - x} + \sqrt {4 - x} } \right)$
 229. Giải phương trình : $\sqrt{\frac{x-5}{x+2}}+\sqrt{\frac{x-4}{x+3}}=\frac{7}{x+2}\sqrt{\frac{x+2}{x+3}}$
 230. Giải phương trình : $\left(x^{2}+1 \right)^{2}=5-x\sqrt{2x^{2}+4}$
 231. Giải phương trình: $\sqrt[3]{{\frac{{2x}}{{x + 1}}}} + \sqrt[3]{{\frac{1}{2} + \frac{1}{{2x}}}} = 2$
 232. Giải phương trình sau: $x^{3}-3x^{2}-8x+40=8\sqrt[4]{4x+4}$
 233. Giải phương trình sau: $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-2x+5}=\sqrt{10}$
 234. Giải phương trình : $\sqrt {{x^4} - {x^2} + 4} + \sqrt {{x^4} + 20{x^2} + 4} = 7x$
 235. Giải phương trình : $\sqrt[3]{{x + 6}} + {x^2} = 7 - \sqrt {x - 1} $
 236. Giải phương trình sau $3\left( \sqrt[3]{{{x}^{2}}+2x}+\sqrt{{{x}^{2}}+5} \right)=\sqrt{2{{x}^{2}}+4x+11}\left( x-2 \right)+3x+9$
 237. Câu 3 - Đề thi thử A-A1_Yêu Toán Học_Lần 2_2013
 238. Giải phương trình:$8x^2 - 8x + 3 = 8x\sqrt {2x^2 - 3x + 1} \,$
 239. Giải phương trình: $\sqrt {2x - 2\sqrt {2x - 1} } - 2\sqrt {2x + 3 - 4\sqrt {2x - 1} } + 3\sqrt {2x + 8 - 6\sqrt {2x - 1} } = 4$
 240. Giải phương trình: $\sqrt {3x^2 + 6x + 7} + \sqrt {5x^2 + 10x + 14} = 4 - 2x - x^2 $
 241. Giải pt $\sqrt[3]{81x-8}=x^{3}-2x^{2}+\frac{4x}{3}-2$
 242. Giải PT: $(6x+2)\sqrt{2x^2-1}=10x^2+3x-6$
 243. Giải phương trình $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=x^2-6x+11$
 244. Giải phương trình:$\left( {4x - 1} \right)\sqrt {x^3 + 1} = 2x^3 + 2x + 1$
 245. Giải phương trình: $\sqrt {48 - 8x - x^2 } = \frac{{28 - x}}{{x + 3}}$
 246. Tìm m để phương trình có nghiệm: $\sqrt[3] {8-x} +\sqrt[3] {8+x} =m$
 247. Giải phương trình $(5x-1)\sqrt{2x^2+1}=7x^2-4x+3$
 248. Giải phương trình:$ x^2 + 3\sqrt {x^2 - 1} = \sqrt {x^4 - x^2 + 1} $
 249. Giải phương trình sau $\sqrt{x+2}+\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[4]{3x-5}=2\sqrt[5]{3x+26}$
 250. Giải phương trình sau: $2x^2sinx+xcosx+\sqrt[3]{2x+1}=x^3-x^5+x+1$